رابطه بین تیپهای شخصیت با سبک های حل مسئله در کارکنان دانشگاه

اکرم آهنگی؛ علیرضا عابدین؛ جلیل فتح آبادی

دوره 3، شماره 4 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه تیپهای شخصیت با سبکهای حل مسئله در کارکنان دانشگاه تهران بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و علی – مقایسه ای بود.191 نفر از کارکنان جهاد دانشگاهی تهران به فرم M تیپنمای مایرز بریگز(بریگز و بریگزٰ1990)، پرسشنامه سبکهای حل مسئله کسیدی و لانگ(1996) و یک پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته پاسخ دادند.برای تجزیه و تحلیل داده ...  بیشتر

شناسایی علائم شاخص در اختلالهای روان پریشی: اختلالهای اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و خلقی دوقطبی

حسین قمری گیوی؛ رسول حشمتی؛ مجتبی حبیبی

دوره 3، شماره 4 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی علائم شاخص دراختلالهای روان پریشی یعنی اسکیزوفرنی، افسردگی اساسی و دوقطبی بود. روش پژوهش از نوع پس رویدادی بود که به شیوه در دسترس 204 بیمار دچار اختلال های روان پریشی بستری در بیمارستان های فاطمی و ایثار شهرستان اردبیل انتخاب و با مصاحبه نیمه ساختاریافته – مقیاس درجه بندی روان پریشی چواینارد و میلر( bو a1999 )بررسی ...  بیشتر

تأثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی دختران دبیرستانی

زهره پاشایی؛ تقی پورابراهیم؛ ابوالقاسم خوش کنش

دوره 3، شماره 4 ، اردیبهشت 1388

چکیده
  هدف پژوهش تعیین میزان تأثیر آموزش مهارت های مقابله با هیجان ها در کاهش استرس، اضطراب امتحان و افزایش عملکرد تحصیلی دانش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و ابزار پژوهش، آزمون اضطراب امتحان فیلیپس(1979)، مقیاس احساس فشار روانی مارکهام(1992) و آزمون عملکرد تحصیلی در تاج(1383) بود. باروش نمونه گیری تصادفی خوشه های 30 نفر از دانش آموزان دختر مقطع ...  بیشتر

رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان مدارس راهنمایی

محمد پور دهقان؛ شهناز محمدی؛ علیرضا محمودنیا

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1387

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی بود. 240 نفر از معلمان مدارس راهنمایی شهرستان ساوجبلاغ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند ، و به پرسشنامه رضایت زناشویی 47 سوالی اینریچ (1997 ) و پرسشنامه عزت نفس 58 سوالی کوپر اسمیت ( 1967 ) پاسخ دادند .نتایج نشان داد که رابطه بین عزت نفس و رضایت زناشویی معلمان زن و مرد ...  بیشتر

رابطه سبک های هویت و خودکارامدپنداری فردی و جمعی: مقایسه دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم

سهراب عبدی زرین؛ نسترن ادیب راد؛ سید جلال یونسی؛ علی عسگری

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1387

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه سبک های هویت و خودکارامدپنداری و مقایسه آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی و افغانی ساکن قم است. جامعه مورد مطالعه شامل 16813 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر قم و نمونه مورد مطالعه شامل 231 دانش آموز پسر دبیرستانی ایرانی و 132 دانش آموز پسر دبیرستانی افغانی بود که با استفاده از نمونه گیری خوشهای چند مرحله ای ...  بیشتر

تاثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه

تقی پورابراهیم؛ رویا رسولی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1387

چکیده
  هدف این پژوهش نیمه آزمایشی تعیین اثر بخشی معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی سالمندان زن مقیم آسایشگاه بود . نمونه شامل 30زن بالای 65 سال از جامعه آماری سالمندان ساکن آسایشگاه قدس تهران بود که پس از اجرای آزمون پس از اجرای آزمون افسردگی سالمندان GDS (1993) و آزمون معنای زندگی MLQ (2004) افرادی که نمره 15 یا بالاتر در آزمون کسب ...  بیشتر

تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

فاطمه خلیلی شرفه؛ محمود مینا کاری؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1387

چکیده
  هدف این پژوهش نیمه آزمایشی تعیین میزان تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراوردهای بر بهبود عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، جهت به کارگیری آن در برنامه های آموزشی بود. تعداد 104 دانش آموز دختر پراستعداد پایه اول دبیرستان با روش تصادفی ساده و 104 دانش آموز عادی با روش در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه (در مجموع 8 گروه) ...  بیشتر

مقایسه میزان، منابع و علایم روان تنی استرس در دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران

مجتبی حبیبی عسگرآباد؛ محمود نجفی؛ محمدرضا فلسفی نژاد؛ زهرا فدایی

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضرتعیین میزان، منابع و علائم روان تنی استرس در دو گروه دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران است. بدین منظور 403 نفر از دبیران زن و مرد ( 105 دبیر تربیت بدنی و 298 نفر از سایر دبیران) پرسشنامه استرس معلمان کایریاکو و ساتکلیف ( 1978 ) را تکمیل کردند. نتایج پژوهش حاکی از تفاوت معنیدار بین دبیران تربیت بدنی و سایر دبیران از نظر منبع استرس بود. ...  بیشتر

رابطه کمال گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد شهرستان خرم آباد

بهروز سلطانی فرد؛ پرویز شریفی درآمدی؛ مهناز عسکریان

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین کمال گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد بو د. جامعه آماری کلیه ورزشکاران مرد شهرستان خرم آباد در سال 1386 بودند که با استفاده از نمونه گیر ی در دسترس 80 نفر از میان آن ها انتخاب شد ند و به پرسشنامه های هوش هیجانی مایر و کاراسو و سالووی ( 2000 ) و کمال گرایی اهواز ( 1378 )پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی ...  بیشتر

رابطه تیپ های روان شناختی و هوش هیجانی- اجتماعی: نکاتی کاربردی درباره ارتقای هوش هیجانی

شیما شکیبا؛ لادن فتی؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید

دوره 3، شماره 2 ، اسفند 1387

چکیده
  هدف این پژوهش، تعیین رابطه تیپهای روان شناختی و هوش هیجانی- اجتماعی در نمونه ای از کارمندان ستادی دانشگاهی در تهران به منظور شناسایی مولفه های لازم برای انجام مداخلات ارتقای بهداشت روان بود. از 159 داوطلب ( 113 زن و 46 مرد) خواسته شد به تیپ نمای مایرز- بریگز ( 1998 ) و پرسشنامه هوشبهر هیجانی بار – ان ( 1997 ) پاسخ دهند. یافته ها نشان دهنده ارتباط ...  بیشتر

تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی در سلامت عمومی معلمان

محمدحسین سالاری فر؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ مینا هادیان

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های هوش هیجانی بر سلامت عمومی معلمان شهر تهران بود .آزمودنی ها 400 معلم بودند که از پنج ناحیه تهران بصورت تصادفی انتخاب و سپس آنان به دو گروه مساوی بعنوان آزمایش و گواه تقسیم شدند . طرح مورد استفاده در این پژوهش، طرح شبه آزمایشی بود . پرسشنامه هوش هیجانی بار_ان ( 1999 ) و سلامت عمومی ( 1377 )، در پیش آزمون ...  بیشتر

رابطه بین ویژگی های الگوی پنج عاملی شخصیت با دو بعد عملکرد شغلی زمینه ای و وظیفه ای مدیران مدارس راهنمایی

عباس خاکپور؛ محمد یمنی؛ محمد حسن پرداختچی

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهر همدان بود. 66 مدیر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی و 330 دبیر از 66 مدرسه بط ورتصادفی (هر مدرسه 5 نفر ) انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد از میان ویژگی های شخصیتی، رابطه برونگرایی ،ثبات هیجانی و سازشکاری با عملکرد شغلی (زمینه ای -وظیفه ای ...  بیشتر

مقایسه رابطه راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی با علائم افسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکزدرمانی (روانپزشکی) و دیگر نوجوانان

مهرانگیز پیوسته گر؛ احمد حیدری عبدی

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف از این پژوهش، مقایسه رابطه راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی با علائم افسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی (روانپزشکی) و دیگر نوجوانان شهر تهران است . در این پژوهش 306 دانش آموز پسر و دختر پایه دوم و سوم دبیرستان شرکت داشت ، مراجعه کننده که شامل 105 دانش آموز مراجعه کننده به مراکز روانپزشکی و 201 نفر از دیگر دانش آموزان بودند ...  بیشتر

مقایسة روانی کلامی آوایی و معنایی در سالمندان

وحید نجاتی؛ فرشته رحیم زاده

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف از این مطالعه تعیین کارایی تکالیف روانی کلامی آوایی و معنایی در سالمندان و مقایسة این تکالیف با یکدیگر است . در این مطالعه 150 نفر سالمندان ساکن در جامعه که در استان قم، به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به آزمون های روانی کلامی معنایی و آوایی پاسخ دادند. در این آزمون ها در یک بازة زمانی معین فرد باید کلماتی را ارائه کند که از نظر ...  بیشتر

رابطه بین سبک های دفاعی، و ظهور مقاومت و انتقال در رواندرمانی پویشی فشرده و کوتاه مدت

نصرت ا... نوروزی؛ علیرضا عابدین؛ محمد کاظم عاطف وحید؛ نیما قربانی

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  جهت بررسی آزمایشی رابطه بین سبک های دفاعی و ظهور مقاومت و انتقال در روان درمانگری پویشی فشرده و کوتاه مدت، 52 آزمودنی دارای اختلال های اضطرابی انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 26 نفری آزمایشی و گواه گمارده شدند. در گروه آزمایشی، فشار به سمت تجربه احساس، روشن سازی و چالش با مقاومت طی سه جلسه 45 دقیقه ای با فاصله زمانی یک هفته ای اعمال گردید ...  بیشتر

مقایسه سطوح نمادهای پارانویا، پرخاشگری، نیاز به قدرت و امنیت در نقاشی پسران 13- 15 ساله بزهکار و غیر بزهکار با آزمون ترسیم خانواده

مصطفی سلیمی؛ عصمت دانش

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان است . جامعه آماری کلیة دانش آموزان پایة اول تا سوم دورة متوسطه شهر اصفهان و حجم نمونه این پژوهش برابر با 190 نفر دانش آموز دختر و پسر بود که از بیست مدرسه در سطح شهر اصفهان به شیوة تصادفی مرحله ای از بین دانش آموزان پنج ناحیه شهر انتخاب ...  بیشتر

رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

مریم فاتحیزاده؛ فاطمه رئیسی فاطمه رئیسی؛ طاهره امامی؛ رضوان السادات جزایری

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان است . جامعه آماری کلیة دانش آموزان پایة اول تا سوم دورة متوسطه شهر اصفهان و حجم نمونه این پژوهش برابر با 190 نفر دانش آموز دختر و پسر بود که از بیست مدرسه در سطح شهر اصفهان به شیوة تصادفی مرحله ای از بین دانش آموزان پنج ناحیه شهر انتخاب ...  بیشتر

بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری

سیما فردوسی؛ عبدالحسین واعظ؛ محمدکریم خداپناهی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  پژوهش حاضر که کاربردی از نوع توصیفی با روش همبستگی است با هدف تعیین میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری انجام شد. جامعة پژوهش 500 نفر از خلبانان و کمک خلبانان مسافربری کشور در سال 82 1381 بود که بین همة آنها آزمون تنیدگی کودرون 1، پرسشنامة سلامت و پرسشنامة جمعیت شناختی توزیع گردید، اما در نهایت 300 پرسشنامه بازگردانده GHQ)) عمومی و ...  بیشتر

هنجاریابی11 ، روایی 2 و پایایی 3 آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ در بیندان شآموزان پای ههای اول و دوم دورة ابتدایی شهر تهران

رسول کرد نوقابی؛ فریبرز درتاج

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  هدف از این پژوهش یافتن ابزاری است تا به کمک آن بتوان نقایص ادراک دیداری را که یکی از دلالایل عمده ناتوانی یادگیری در دانش آموزان مقطع ابتدایی است تشخیص داد. آزمون رشد ادراک دیداری فراستیگ 4 متشکل از 5 خرده آزمون و مبتنی بر خرده مهارتهای تشخیص شکل و زمینه، روابط فضایی، هماهنگی دیداری حرکتی، ادراک شکل و تشخیص دیداری است. برای تعیین هنجار ...  بیشتر

اثر بخشی آموزش شیوة حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی

زهره قلیلی؛ سید احمد احمدی؛ مریم فاتحی زاده

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور تعیین درجه تأثیر آموزش حل مسئله بر کاهش تعارض زناشویی همسران شهر اصفهان انجام گرفت . آزمودنی های این پژوهش 40 ز وج دارای تعارض بودند که برای مشاوره به کانون بانوان مراجعه کرده بودند و به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند . ابزار پژوهش پرسشنامة تعارض زناشویی ثنایی و براتی که در دو مرحلة قبل و پس از آموزش حل مسئله از آن ...  بیشتر

رابطة بین رضایت شغلی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان دولتی و غیردولتی جزیرة کیش

ایران باغبان؛ فاطمه بهرامی؛ مژگان فدایی نسب

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین رابطة رضایت شغلی و ویژگیهای شخصیتی کارکنان دولتی و غیردولتی منطقة آزاد جزیرة کیش بود. نمونة پژوهش 121 نفر از کارکنان جزیرة کیش بود که با روش تصادفی ساده انتخاب شد. دادهها با استفاده از شاخص توصیف شغلی اسمیت و ترجیح شغلی هالند جمع آوری گردید. نتایج تفاوت معنی داری را بین رضایت شغلی کارکنان دولتی و غیردولتی نشان ...  بیشتر

بررسی آثار روان شناختی، جسمانی، خانوادگی و اجتماعی نوبت کاری و علل انتخاب این الگوی کاری

محمد قهرمانی؛ محمدحسن پرداختچی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  هدف از این پژوهش ، شناسایی مشکلات ناشی از کار کارکنان نوبتکار و علل انتخاب این الگوی کاری از طرف کارکنان نوبتکار بود . جمعیت مورد بررسی شامل کلیة کارکنان نوبتکار در مناطق نفت خیز جنوب بود. از جامعة پژوهش با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 357 نفر نمونة آماری انتخاب شدند . ابزار سنجش، پرسشنامة چهار وجهی ساخت پژوهشگران بود که اعتبار و پایا ...  بیشتر

ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سلامت عمومی دبیران مرد و زن شهر تهران

شهناز محمدی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  این پژوهش با هدف تعیین میزان ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و سلامت عمومی معلمان شهر تهران در سال تحصیلی 1385- 1384 انجام گرفت. جامعه پژوهش کلیه ی دبیران دبیرستان ها در سال تحصیلی 85- 84 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مناطق نوزده گانه ی شهر تهران از 5 منطقه انتخاب گردیدند. حجم نمونه 300 نفر شامل 150 نفر مرد و 150 نفر زن بود. روش پژوهش ...  بیشتر

اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

عباس ابوالقاسمی؛ رضا گل پور؛ محمد نریمانی؛ حسین قمری

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1386

چکیده
  هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه در اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود. نمونة پژوهش شامل 60 آزمودنی پسر پایة سوم راهنمایی نوشهر بود که از میان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امت حان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه تقسیم ...  بیشتر

بررسی و مقایسة انواع حافظة رویدادی و معنایی در سالمندان و جوانان

رضا کرمی نوری؛ خدیجه اعراب شیبانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1386

چکیده
  در این پژوهش به بررسی و مقایسة حافظة رویدادی و معنایی درجوانان و سالمندان ساکن و غیرساکن خانة سالمندان پرداخته شده است. نمونة مورد مطالعه، 80 نفر از جوانان و سالمندان شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. طرح پژوهش از نوع پس رویدادی است. در این پژوهش، از دو نوع آزمون یادآوری آیتم و منبع کلمات پر بسامد و کم بسامد ...  بیشتر