شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان : یک پژوهش داده بنیاد

امید شکری؛ حسین فرج زاده آرباطان؛ مسعود شریفی؛ فاطمه رشیدی پور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 مرداد 1401

https://doi.org/10.52547/apsy.2022.226565.1285

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه‌های نقصان انگیزش در معلمان به منظور ارائه مدلی مفهومی براساس نظریه داده بنیاد انجام شده است. روش: داده‌ها براساس مصاحبه نیمه ساختاریافته و نمونه‌گیری نظری با بیست و پنج فرد فرهنگی جمع‌آوری و مدل مفهومی نقصان انگیزش بر مبنای نظریه داده بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی ...  بیشتر

تاثیر تعاملی ارائه محتوای آموزشی بر میزان یادگیری در محیط یادگیری چندرسانه‌ای

مسعود شریفی؛ فاطمه جانثار وطن؛ حمیدرضا حسن‌آبادی

دوره 8، شماره 3 ، آذر 1393

چکیده
   چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر ارائه مطالب آموزشی در دو وجه حسی از طریق متن گفتاری و متن نوشتاری و کنترل سرعت ارائه­ی مطالب از طریق یادگیرنده سرعت در برابر سیستم سرعت، بر میزان یادگیری و عملکرد دانش­آموزان در محیط یادگیری چندرسانه­ای بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح عاملی 2×2 و جامعه آماری کلیه دانش­آموزان دختر پایه دوم متوسطه­ی ...  بیشتر

روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهای مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی

کیوان کاکابرایی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ صادق تقی لو؛ مریم باقری

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1392

چکیده
  مطالعۀ حاضر با هدف آزمون روابط فشارهای تحصیلی عینی، تنشگرهای تحصیلی، سبکهای مقابله، واکنشها به تنشگرها و رضامندی تحصیلی انجام شد. روش: روش مطالعۀ حاضر همبستگی و جامعه آماری 5000 دانشجوی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود که از میان آنها 300 دانشجوی ( 150 پسر و 150 دختر) با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند و به ( متغیرهای ...  بیشتر

رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بیخانمان وابسته به مواد

الهام کرمی؛ هادی بهرامی؛ علیرضا محمدی آریا؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ زهرا فخری

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1392

چکیده
  هدف پژوهش تعیین طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بیخانمان وابسته به مواد بود. روش: روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری حدود 800 زن بیخانمان وابسته به مواد در مکانهای مختلف شهر تهران بود. از میان این مکانها مرکز گذری خانه خورشید و خوابگاه زنان تولد دوباره و تمام پارکهای جنوب شهر تهران انتخاب شدند و به روش دردسترس 60 نفر ...  بیشتر

فرهنگ تفکر درکلاس و رابطه آن با نیاز به شناخت معلم و دانش آموز

مریم صداقت؛ سوده رحمانی؛ راحله محمدی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1392

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی وضع موجود فرهنگ تفکر، نیاز به شناخت معلمان و دانش آموزان و شناسایی رابطه بین آنها در کلاس بود. روش: روش پژوهش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلاسهای پایه سوم تا پنجم مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران شامل 1240 مدرسه بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای 52 مدرسه و از هر مدرسه یک ...  بیشتر

اثر شکل نوشتاری و میزان آشنایی با متن بر تثبیت چشم و واپسگرد در حین خواندن هدفمند: شواهدی از دستگاه پایشگر حرکات چشم

مسعود شریفی؛ سمیه احمدی؛ روح الله منصوری سپهر

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1392

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر شکل نوشتاری و آشنایی افراد با متن بر دو مورد از شاخصه ای عمده حرکات چشم، یعنی تثبیت چشم و واپسگرد، در حین خواندن متون به صورت هدفمند و غیرهدفمند بود. روش: روش مطالعه شبه آزمایشی و جامعه آن حدود 500 دانشجوی دختر کارشناسی روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 92- 1391 بود. از بین آنها 47 نفر به شیوه نمونه گیری در ...  بیشتر

اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر ارتقای مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی دچار نشانگان داون

نفیسه قرائی؛ جلیل فتح آبادی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1392

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر تعیین درجه اثربخشی بازی درمانی عروسکی بر مهارت های اجتماعی کودکان دچار نشانگان داون بود. روش: روش مطالعه حاضر از نوع تک آزمودنی (ABA) و نمونه آماری شامل سه کودک پسر آموزش پذیر دچار نشانگان داون (یک آزمودنی از جلسه ششم از برنامه درمان خارج شد) بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و طی 17 جلسه 35 دقیقه ای آموزش مهارتهای ...  بیشتر

اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان

سیدحبیب الله احمدی فروشانی؛ فریبا یزدخواستی؛ حمیدرضا عریضی

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1392

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روان نمایشگری با محتوای معنوی بر شادی، لذت و سلامت روان دانشجویان بود. روش: روش مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه، و جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه اصفهان به تعداد 9620 نفر بود. از میان آنها 44 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب و در دو گروه 22 نفری آزمایش و گواه ...  بیشتر

اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض های وابستگی،خشم و مادری در مادران افسرده پس از زایمان

ارسلان احمدی کانی گلزار؛ زلیخا قلی زاده

دوره 7، شماره 3 ، آبان 1392

چکیده
  هدف مطالعه تعیین میزان اثربخشی درمانگری شناختی رفتاری بر سه عامل پویشی تعارض های وابستگی، خشم مادری در افسردگی پس از زایمان بود. روش پژوهش شبه تجربی و جامعه آماری شامل 768 مادری بود که در طول یک فصل زایمان کرده بودند و تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سسندج قرار داشتند که با روش نمونه گیری تصادفی،64 نفر از آن ها در دو گروه موازی 32 ...  بیشتر

تصمیم گیری پرخطر در موقعیت های اجتماعی: طراحی آزمون ضمنی و معرفی ویژگیهای روان سنجی آن

وحید نجاتی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  هدف مطالعه حاضر طراحی ابزاری برای سنجش تصمیم گیری پر خطر در موقعیت های اجتماعی بود. روش: در مطالعه مقطعی حاضر 195 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی به روش نمونه گیری دردسترس شرکت کردند. از آزمون تصمیم گیری پرخطر در موقعیت های اجتماعی طراحی شده در مطالعه حاضر، آزمون خطرپذیری بادکنکی (لجوئز، رید، کهلر، ریچاردز، رامسی، استوارت، استرانگ ...  بیشتر

رابطه بین ناکارآمدی خانواده مبدأ و وابستگی متقابل زنان: نقش تعدیل کننده تحصیلات دانشگاهی

نجمه خسروی؛ لیلی پناغی؛ زهره احمدآبادی؛ منصوره سادات صادقی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  هدف این پژوهش تعیین رابطه ناکارآمدی های خانواده مبدأ و وابستگی متقابل و شناسایی نقش تعدیل کنندة تحصیلات دانشگاهی در این رابطه بود. روش: روش مطالعه از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل زنان شهر تهران بود. از بین زنان مناطق 4 و 7 شهر تهران، 140 زن به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و مقیاسهای وابستگی متقابل فیشر، اسپن و کراوفورد ( 1991 ) و ...  بیشتر

نقش سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای ناگویی خلقی

جواد حاتمی؛ محمد مهدی خورشیدی؛ هادی بهرامی احسان؛ سید علی سینا رحیمی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  این مطالعه با هدف شناخت تأثیر سطوح پردازش و همخوانی خلقی در بازشناسی واژه های هیجانی در افراد دارای ناگویی خلقی انجام شد. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر دانشگاه تهران به تعداد 9000 نفر بود که از میان آنها نمونه ای متشکل از 80 نفر با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شد. با استفاده از نسخه فارسی مقیاس ناگویی ...  بیشتر

نقش واسطه ای باورهای خودکارآمدی تحصیلی در پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس عاطفه مثبت و منفی در نوجوانان

زهرا فخری؛ عاطفه رضایی؛ شهلا پاکدامن؛ سارا ابراهیمی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور پیش بینی اهداف پیشرفت بر اساس عاطفه مثبت و منفی با واسطه گری باورهای خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش: روش مطالعه از نوع همبستگی و جامعه مورد مطالعه شامل 5000 دانش آموز شهر یزد بود که نمونه ای متشکل از 225 دانش آموز دبیرستانی در سه رشته تحصیلی علوم انسانی، تجربی و ریاضی به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شد. آزمودنی ها به ...  بیشتر

مقایسه ویژگیهای شخصیتی و هیجان خواهی رانندگان تصادف کرده با رانندگان عادی

سوران رجبی؛ محمد نریمانی؛ سید سامان حسینی

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  هدف اصلی پژوهش مقایسه چهار عامل از آزمون 16 عاملی کتل و متغیر هیجان خواهی در میان دو گروه از رانندگان تصادف کرده و تصادف نکرده بود. روش: روش مطالعه پس رویدادی از نوع علّی – مقایسه ای و جامعه آماری شامل 400 نفر از رانندگان درگیر در تصادفهای رانندگی بود که در شش ماهه دوم سال 1388 به چهار مرکز راهنمایی و رانندگی در سطح شهر اردبیل ارجاع داده شده ...  بیشتر

اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا

آتنا سادات مهاجری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ امید شکری؛ کتایون خوشاب

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  هدف پژوهش تعیین میزان تأثیر احتمالی درمان تعامل والد-کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان درخودمانده با کنشوری بالا بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح تک آزمودنی و نمونه گیری به شیوه در دسترس بود. پنج زوج مادر-کودک از «مرکز ساماندهی درمان و توانبخشی اختلالات اتیستیک» انتخاب شدند و حدود 17 هفته «درمان تعامل والد- کودک» آیبرگ ...  بیشتر

مقایسه کارکردهای قطعه پیشانی در افراد دچار تصلب چندگانه عودکننده- بهبودیابنده و افراد سالم

مریم محمدی کیا؛ مجید محمود علیلو

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  هدف این مطالعه مقایسه بازداری، قضاوت اجتماعی، استدلال انتزاعی و مهارت اجتماعی غیرکلامی در افراد دچار تصلب چندگانه عودکننده- بهبودیابنده و افراد سالم بود. روش: روش مطالعه علی- مقایسه ای از نوع مورد شاهدی و نمونه پژوهش شامل 30 فرد دچار تصلب چندگانه (ام.اس) عودکننده- بهبودیابنده ( 19 زن و 11 مرد) بود که با روش نمونه گیری تصادفی از میان 635 نفر ...  بیشتر

تنیدگی شغلی و بهزیستی عاطفی معلمان: آزمون الگوی اثر میانجی گر باورهای خودکارآمدی

انور نوری؛ امید شکری؛ مسعود شریفی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1392

چکیده
  چکیدههدف: هدف مطالعة حاضر آزمون میانجیگری باورهای خودکارآمدی شغلی در رابطه بین تنیدگی شغلیو بهزیستی عاطفی معلمان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری تمامی معلمان مدارس1390 به تعداد 284 نفر بود. با روش نمونهگیری - پسرانه کلیه مقاطع در شهرستان دیواندره در سال 91تصادفی ساده، 250 معلم مرد انتحاب شدند و به نسخة تجدیدنظرشدة فهرست تنیدگی ...  بیشتر

تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی

محمد آزاد عبدالله پور؛ امید شکری؛ صادق تقی لو؛ سعید طولابی؛ خدیجه فولادوند

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1391

چکیده
  هدف پژوهش حاضر آزمون تعمیم پذیری روابط بین روان رنجورخویی و برون گرایی، سبک های مقابله، تنیدگی تحصیلی و واکنش ها به تنشگرهای تحصیلی با بهزیستی ذهنی، در دو جنس بود روش: روش مطالعه همبستگی بود. از بین 5000 دانشجو، 400 نفر (160 پسر و 240 دختر) از مناطق 5 و 12 شهر تهران در سال تحصیلی 88- 87 با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و فهرست پنج عامل ...  بیشتر

رابطه باورهای خودکارآمدی و فراشناخت با راهبردهای مقابله در مردان سوءمصرف کننده ی مواد

مژگان ربانی باوجدان؛ مرجان ربانی باوجدان؛ امیر نیک آذین؛ ناهید کاویانی؛ انوشیروان خضری مقدم

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1391

چکیده
  هدف پژوهش تعیین رابطه باورهای خودکارآمدی عمومی، فراشناخت با راهبردهای مقابله با استرس در مردان سوءمصرف کننده ی مواد بود. روش: روش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری کلیه 4493 نفر مردی بود که در سال 90- 1389 به مراکز خودمعرف سم زدایی شهر کرمان مراجعه کرده بودند. با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفثی 354 نفر انتخاب و پرسشنامه های فراشناخت ...  بیشتر

اعتبار ساختاری مقیاس نگرشسنج علوم (ایکن)

کیوان فردائی بنام؛ ولی الله فرزاد

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1391

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین اعتبار ساختاری مقیاس نگرش سنج علوم «ایکن» صورت گرفت. روش: روش پژوهش از نوع مطالعات همبستگی تحلیل ماتریس همبستگی و کوواریانس و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پایه سوم راهنمایی شهر تهران در سال تحصیلی 88- 87 (134829 نفر دختر و 141458 نفر پسر) بود. از میان آن ها نمونه های به حجم 700 نفر، 350 دانش آموز دختر و 350 دانش آموز پسر ...  بیشتر

همبستگی سه دستگاه قدیمی آزمایشگاه روانشناسی با آزمونهای مشابه در سیستم جدید ویه نا

محمود ایروانی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1391

چکیده
  از سال های 1343- 1342 که گروه روان شناسی از رشته ی فلسفه جدا و در دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران تأسیس و آزمایشگاه روانشناسی در آن دانشکده ایجاد شد. برخی از ابزار این آزمایشگاه از کشور فرانسه، برخی از آلمان، و برخی از امریکا تهیه شد که این ابزارها در حال حاضر از کارافتاده و اسقاط شده اند. در این پژوهش برخی از ابزارهای مذکور که ...  بیشتر

ویژگیهای محیط یادگیری فراشناختی و پیشرفت تحصیلی: بررسی نقش واسطه ای باورهای انگیزشی در دانش آموزان

رضا چالمه؛ مرتضی لطیفیان

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1391

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش واسطهای راهبردهای انگیزشی در رابطه ویژگی های فراشناختی محیط یادگیری با پیشرفت تحصیلی بود. روش: روش پژوهش از نوع پس رویدادی و جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهر شیراز بود که از میان آنها به روش خوشه ای تصادفی چندمرحله ای 510 دانش آموز ( 251 پسر و 259 دختر) انتخاب شد. آزمودنی ها به پرسشنامة محیط یادگیری ...  بیشتر

نقص یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان نارساخوان

عیسی حکمتی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ وحید نجاتی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1391

چکیده
  مطالعة حاضر درصدد بررسی یادگیری توالی حرکتی ضمنی در کودکان دچار نارساخوانی و مقایسه آن با کودکان عادی بود. روش: روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری، کلیه مراجعان مراکز توانبخشی اختلالهای یادگیری شهر تبریز به تعداد 740 دانش آموز نارساخوان در سال تحصیلی88-87 بود. از بین آنها 20 نفر با تشخیص نارساخوانی از دو مرکز باغچه بان و سلیمان خاطر به ...  بیشتر

مقایسه سیستمهای مغزی فعالسازی/بازداری رفتاری و منبع کنترل دانشجویان دختر و پسر

مریم شاهنده؛ علیرضا آقایوسفی

دوره 6، شماره 4 ، بهمن 1391

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه سیستمهای مغزی فعالسازی/بازداری رفتاری و منبع کنترل درونی و بیرونی دانشجویان دختر و پسر بود. روش: روش پژوهش مطالعه علی- مقایسه ای و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اهواز به تعداد 15 هزار نفر بود که از میان آنها 300 نفر ( 75 پسر و 75 دختر با منبع کنترل بیرونی و 75 پسر و 75 دختر با منبع کنترل درونی) ...  بیشتر

تأثیرپذیری از تصورات قالبی جنسیتی در شغل گزینی: تمایز بین دانشجویان ریاضی فنّی و علوم انسانی

پگاه نجات؛ جواد حاتمی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1391

چکیده
  هدف این پژوهش مقایسه ی تأثیرپذیری اهداف شغلی زنان و مردان گروه های ریاضی فنّی و علوم انسانی از تصورات قالبی جنس- رشته ی شخصی و غیرشخصی بود. علاوه بر این، اهمیت جنس و همانندسازی گروه رشته ای ضمنی به عنوان تعدیل گرهای این اثرات آزمون شد. روش: روش پژوهش همبستگی بود. از میان 700 نفر دانشجویان سال سوم و بالاتر دوره ی کارشناسی علوم انسانی و ریاضی ...  بیشتر