نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
رابطه ویژگی‌های شخصیت با رضایت زناشویی و مولفه‌های آن در زوج‌ها

دوره 8، شماره 1، خرداد 1393

علی خادمی؛ مریم ولی‌پور؛ لاله مرادزاده خراسانی؛ سیمین نیشابوری