نویسنده = ������������ ��������������
مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در معتادان ادامه‌دهنده و رهاکننده درمان

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 156-133

10.52547/apsy.2021.223267.1113

مهسا حائری؛ محمدعلی بشارت؛ محمد احمدوند شاهوردی؛ فریده رمضانی مقدم آرانی


نقش تعدیل‌کننده شخصیت نوع D در رابطه بین نشانگرهای زیستی و شدت تنگی عروق کرونری

دوره 15، شماره 2، تیر 1400، صفحه 432-319

10.52547/apsy.2021.222439.1074

معصومه درویشی لرد؛ محمدعلی بشارت؛ علی زاهد مهر؛ حجت‌اله فراهانی


نقش واسطه‌ای باورهای فراشناختی و حساسیت اضطرابی در رابطه بین نوروزگرایی با همبودی اضطراب و افسردگی

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 7-23

محمد علی بشارت؛ حمید بهرامی زاده؛ لادن فتی؛ حمیدرضا حسن آبادی