نویسنده = �������������� �������� �������� ��������
تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه سبک اسنادی در دانشجویان ایرانی

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 79-101

امید شکری؛ نوشین تمیزی؛ محمد آزاد عبدالله پور؛ علی تقوایی نیا