نویسنده = ���������� ������������ ��������
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشق و عملکرد کلی افراد شکست خورده عاطفی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 83-102

زهرا توسلی؛ حمید رضا آقامحمدیان شعرباف؛ زهره سپهری شاملو؛ مجید شهسواری