ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة هدف‌های پیشرفت معلمان در کار: ساختار عاملی، روایی و پایایی

ولی الله فرزاد؛ سعیده پیرحسینلو؛ منصوره شهریاری احمدی

دوره 16، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 92-71

https://doi.org/10.52547/apsy.2021.223570.1162

چکیده
  هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون روان­‌سنجی نسخة کوتاه پرسشنامة اهداف‌ پیشرفت معلمان در کار (TAGWQ، پاپایانو و چریستودولیس، 2007) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. روش: در مطالعه همبستگی حاضر، 360 معلم (200 زن و 160 مرد) به نسخة کوتاه پرسشنامة هدف‌های پیشرفت معلمان در کار، سیاهه هیجان معلم (TEI، چن، 2016) و مقیاس بهزیستی عاطفی وابسته به شغل (JAWS، ...  بیشتر

ساخت، رواسازی و اعتبارسنجی پرسشنامه ای برای سنجش الگوها و آسیب‌های پیش از ازدواج

مهدی رستمی؛ شکوه نوابی نژاد؛ ولی الله فرزاد

دوره 13، شماره 3 ، دی 1398، ، صفحه 453-473

https://doi.org/10.29252/apsy.13.3.453

چکیده
  هدف: هدف پژوهش ساخت، رواسازی و اعتبارسنجی پرسشنامه‌ای برای ارزیابی الگوها و آسیب‌های پیش از ازدواج بود. روش: روش پژوهش آزمون سازی و جامعه آماری تمام زوج‌های نامزد ایران در سال 1397 بود که از 26 استان و از طریق نمونه‌گیری هدفمند و بنا بر پیشنهاد براون (2006) 550 نفر شامل 357 دختر و 193 پسر در آستانه ازدواج انتخاب شدند و پرسشنامه ارزیابی الگوها ...  بیشتر