نویسنده = ���������� ���������� ��������������
ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی مقیاس تجربه زمانی لذّت در دانشجویان دانشگاه

دوره 11، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 597-615

خدیجه علوی؛ محمدعلی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت‌اله فراهانی