نویسنده = ���������������� ��������
بررسی روایی مجموعه آزمون‌های کارکردهای اجرایی در نمونه‌ای از کودکان ایرانی

دوره 15، شماره 4، دی 1400

10.52547/apsy.2022.225080.1227

وحید نجاتی؛ مریم شریفیان؛ بهاره برزگر؛ فاطمه ربیعی؛ شایسته شکوفه فرد؛ الهام فتحی؛ سیما صنیعی؛ کیانا شکرچی؛ مهسا محمدرجبی


آزمون درک ارزش آینده: طراحی و بررسی ویژگی های روان سنجی در نمونه ای از کودکان ایرانی

دوره 14، شماره 4، دی 1399، صفحه 472-459

10.52547/apsy.2021.215920.0

وحید نجاتی؛ آذین سراج خرمی؛ مریم شریفیان؛ مهناز جعفرزاده