نویسنده = �������������������� ����������
مدل‌یابی روابط بین هیجانات، سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.52547/apsy.2022.224383.1198

علی خدائی؛ شیرین معزالدینی


نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.223335.1202

شیرین معزالدینی؛ شهلا پاکدامن؛ امید شکری