نویسنده = ������������������ ����������
طراحی مقیاس امکان‌سنجی برنامه‌های آموزشی و روان‌درمانی: راهنمایی برای پژوهشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.52547/apsy.2021.224241.1190

بیتا شلانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت اله فراهانی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کشمکش‌های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 71-43

10.52547/apsy.2021.222936.1096

محیا ابراهیمی جمارانی؛ عدنان اکبری؛ حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح