نویسنده = ���������� ���������� ��������
ساخت و اعتباریابی مقیاس آسیب‌های شخصیتی ناشی از ترومای پیچیده دوران‌کودکی (فرم متاهلین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.52547/apsy.2021.223409.1126

نجمه بلالی دهکردی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


واکاوی بحران‌های وجودی در مردانِ بی‌وفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 228-203

10.52547/apsy.2021.223419.1127

مریم فاتحی زاده؛ موسی چوپانی؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی-کاسترو کوریا