نویسنده = ���������� �������������� ��������
ساخت و اعتباریابی مقیاس آسیب‌های شخصیتی ناشی از ترومای پیچیده دوران‌کودکی (فرم متاهلین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.52547/apsy.2021.223409.1126

نجمه بلالی دهکردی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی