نویسنده = �������������� ������������ ������������
ویژگی‌های روانسنجی نسخة تجدیدنظرشده مقیاس همدلی کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.223911.1164

مرجان طاهری؛ پریسا تجلی؛ منصوره شهریاری احمدی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة هدف‌های پیشرفت معلمان در کار: ساختار عاملی، روایی و پایایی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 92-71

10.52547/apsy.2021.223570.1162

ولی الله فرزاد؛ سعیده پیرحسینلو؛ منصوره شهریاری احمدی