کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
پیشرفت تحصیلی، میزان و چگونگی استفاده از اینترنت در دخترها و پسرهای دبیرستانی

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

بی بی عشرت زمانی؛ یاسمین عابدینی؛ میترا کلانتری


تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

فاطمه خلیلی شرفه؛ محمود مینا کاری؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور