کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
نقش مؤلفه های حالت فراشناختی در عملکرد تحصیلی

دوره 3، شماره 4، اردیبهشت 1388

محمدحسین سالاری فر؛ شهلا پاکدامن


تأثیر شبیه سازی های ذهنی ساده و توأم فرایندی و فراورده ای بر عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 2، اسفند 1387

فاطمه خلیلی شرفه؛ محمود مینا کاری؛ شهلا پاکدامن؛ بهرام صالح صدق پور