کلیدواژه‌ها = اعتبارسنجی
ساخت و اعتبار سنجی سیاهه آسیب‌شناسی روانشناختی نوجوانان در فضای مجازی

دوره 16، شماره 4، دی 1401، صفحه 211-185

10.52547/apsy.2022.225520.1250

فائزه ادیب نیا؛ مهرداد کلانتری؛ صغری اکبری چرمهینی