کلیدواژه‌ها = ناگویی هیجانی
بررسی تاثیر راهبردهای تنظیم هیجان موثر بر ناگویی هیجانی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 تیر 1402

10.48308/apsy.2023.230757.1457

رضا شاهی؛ کیانا زاده محمدی


مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در معتادان ادامه‌دهنده و رهاکننده درمان

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 156-133

10.52547/apsy.2021.223267.1113

مهسا حائری؛ محمدعلی بشارت؛ محمد احمدوند شاهوردی؛ فریده رمضانی مقدم آرانی