اثر بازگشت‌پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در ناهماهنگی شناختی: پارادایم انتخاب آزاد

روح الله منصوری سپهر؛ محمود حیدری؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری

دوره 12، شماره 3 ، بهمن 1397، ، صفحه 319-337

چکیده
  هدف: هدف پژوهش تعیین اثر بازگشت‌پذیری انتخاب بر تغییر نگرش در پارادایم انتخاب آزاد نظریه ناهماهنگی شناختی فستینگر (1957) بود. روش: پژوهش شبه‌آزمایشی در قالب طرح بین‌آزمودنی 4 گروهی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و گروه گواه و جامعه آماری 650 دانشجوی روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 94-1393بود. برای حضور 15 نفر در هر گروه طبق پیشنهاد ...  بیشتر