کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های روان‌سنجی
نسخۀ ایرانی مقیاس تجدیدنظرشدۀ دلبستگی بزرگسال: روایی و پایایی در جمعیت عمومی

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 191-167

10.48308/apsy.2023.230293.1443

احمد عسگری زاده؛ شهلا پاکدامن؛ مهسا هونجانی؛ سعید قنبری


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز

دوره 13، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 651-667

10.29252/apsy.13.4.651

رؤیا عباسی اصل؛ سهیلا هاشمی؛ مهدی خبازی کناری؛ فرشته باعزت


ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

شهریار شهیدی؛ مهدی خانجانی؛ جلیج فتح آبادی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه جدید سیاهه کمال‌گرایی در دختران نوجوان ایرانی

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

زهره دانشورپور؛ مجید محمودعلیو؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ زینب خانجانی؛ عباس بخشی پور؛ ثریا جباری