کلیدواژه‌ها = کودکان طلاق
اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر ادراک کودکان از طلاق والدین: پژوهش مورد منفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225118.1229

ثریا رمضان زاده؛ عذرا اعتمادی؛ فرامرز اسنجرانی


اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر راهبردهای خودکنترلی آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 65-77

زهرا عاصمی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ باقر غباری بناب


اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و تاب‌آوری کودکان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 7-21

عاطفه حسینی یزدی؛ علی مشهدی؛ علی کیمیایی؛ زهرا عاصمی