کلیدواژه‌ها = طلاق
مقایسه تأثیر طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان دختر طلاق

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 113-91

10.48308/apsy.2022.228597.1380

فرزانه منجزی؛ اسمعیل اسدپور؛ محسن رسولی؛ کیانوش زهراکار


واکاوی مشکلات روان‌شناختی –زناشویی در زنان متقاضی طلاق و بررسی تاثیر درمان مبتنی بر بازسازی عاطفی بر آن

دوره 17، شماره 2، تیر 1402، صفحه 243-217

10.48308/apsy.2022.226999.1310

سید جواد سیفی قوزلو؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ علی رضایی شریف؛ علی شیخ الاسلامی


اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 35-54

10.52547/apsy.14.1.35

نجمه ابوسعیدی مقدم؛ غلامرضا ثناگوی محرر؛ محمود شیرازی