کلیدواژه‌ها = اعتبار
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کشمکش‌های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 71-43

10.52547/apsy.2021.222936.1096

محیا ابراهیمی جمارانی؛ عدنان اکبری؛ حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح


ویژگی‌های روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس احساس گناه بین‌فردی و رابطه آن با اضطراب بیماری کرونا

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 105-83

10.52547/apsy.2021.224188.1186

راحله صادقی؛ علی رضایی شریف؛ سید ابراهیم مولایی نسب؛ فاطمه السادات فاطمی


اعتباریابی، رواسازی و هنجارسازی شاخص مقایسه‌ای احساس کهتری

دوره 11، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 103-120

شیما صمدیان؛ فاطمه باقریان؛ علی عسگری


ساخت، تعیین روایی و اعتبار مقدماتی مقیاس تعیین شیوه کنش روان نژندانه سازمان

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386

حمید سمیع عادل؛ شهریار شهیدی؛ حمیدرضا عریضی؛ محمد کاظم سلیمی زاده