دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت جنسی و تصویر بدنی زنان با سوءمصرف مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.52547/apsy.2021.221619.1037

مهین نوروزی دشتکی؛ تقی پور ابراهیم؛ مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی


تنبیه نوع‌دوستانه خالص: مطالعه‌ای بر اساس پتانسل وابسته به رویداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.52547/apsy.2021.221019.1051

علی محمد میرآقایی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ رضا خسروآبادی


تدوین و اعتبا‌ر‌سنجی مدل تحول مثبت نوجوانی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.52547/apsy.2021.221877.1046

سحر پهلوان نشان؛ شهلا پاکدامن؛ سعید قنبری؛ شهریار شهیدی؛ امید شکری


ساخت برنامه داربست‌سازی انگیزشی بر اساس الگوی نقشه‌نگاری مداخله و اثربخشی آن بر جهت‌گیری‌های هدفی و ارزیابی‌های شناختی والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1400

10.52547/apsy.2021.223032.1100

فاطمه رشیدی پور؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی؛ حسین پورشهریار


شناسایی تجارب زیسته والدین درباره اثرگذاری فرزندان بر زندگی خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.52547/apsy.2021.222839.1089

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کشمکش‌های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1400

10.52547/apsy.2021.222936.1096

محیا ابراهیمی جمارانی؛ عدنان اکبری؛ حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح


اثربخشی درمان وحدت مدار بر اضطراب مرگ و تاب آوری بیماران مبتلا به سرطان خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1400

10.52547/apsy.2021.222982.1097

مهین باجلان؛ علی زاده محمدی؛ رضا قربان جهرمی


ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس پرطاقتی روانی برای نوجوانان تیزهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1400

10.52547/apsy.2021.223114.1103

علی خدائی


ساخت و اعتباریابی مقیاس آسیب‌های شخصیتی ناشی از ترومای پیچیده دوران‌کودکی (فرم متاهلین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مهر 1400

10.52547/apsy.2021.223409.1126

نجمه بلالی دهکردی؛ مریم فاتحی زاده؛ فاطمه بهرامی


ویژگی‌های روانسنجی نسخة تجدیدنظرشده مقیاس همدلی کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.223911.1164

مرجان طاهری؛ پریسا تجلی؛ منصوره شهریاری احمدی


اثربخشی رویکرد بومی روان‌شناسی وحدت‌مدار بر گرایش به افسردگی و خودکشی دانشجویان پسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.216393.0

علی زاده محمدی؛ محسن طهماسبی


رابطه والدگری هلیکوپتری با سازگاری تحصیلی: نقش واسطه‌ای اضطراب در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1400

10.52547/apsy.2021.223915.1163

حسین پورشهریار؛ فاطمه فولادی؛ ریحان اسکندری جم


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه تحقق انگیزه‌های آشکار (MUT)؛ پیش‌بینی بهزیستی روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.52547/apsy.2021.224294.1195

مرضیه رضائی؛ جواد صالحی فدردی؛ زهره سپهری شاملو؛ حسین کارشکی؛ گودولا ریتز


طراحی مقیاس امکان‌سنجی برنامه‌های آموزشی و روان‌درمانی: راهنمایی برای پژوهشگران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.52547/apsy.2021.224241.1190

بیتا شلانی؛ پرویز آزادفلاح؛ حجت اله فراهانی


پیش بینی رفتار جستجوی شغل بر اساس ویژگی های شخصیتی با نقش تعدیل گری خودارزشیابی های محوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1400

10.52547/apsy.2021.221442.1028

رسول رستمی مال خلیفه؛ زهره رافضی؛ مهدی خانجانی


اثر برنامه هنردرمانی مادرمحور بر رفتارهای کلیشه‌ایی، مهارت‌های کلامی و تعاملات اجتماعی کودکان اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

10.52547/apsy.2021.223579.1140

کیانا زاده محمدی؛ محمود حیدری


مقاله مروری

روان‌شناسی مثبتِ تیزهوشی: چهارچوبی برای معرفی مدل خودمراقبت‌گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 دی 1400

10.52547/apsy.2021.224138.1181

ارغوان کیاکاظمی؛ امید شکری؛ جلیل فتح‌آبادی


مقاله پژوهشی

مدل‌یابی روابط بین هیجانات، سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.52547/apsy.2022.224383.1198

علی خدائی؛ شیرین معزالدینی


علمی- پژوهشی

اثربخشی مداخله مبتنی بر رویکرد ماتریکس و tDCS بر ولع خوردن و فعالیت بدنی در افراد داری اضافه وزن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.224863.1216

خلیل اسماعیل پور؛ عباس بخشی پور؛ سمیرا غضنفریان پور


مقاله پژوهشی

مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی گروهی با درمان شناختی رفتاری گروهی بر رضایت زناشویی و خودکنترلی زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.225276.1238

ویدا فلاح برنجستانکی؛ هایده صابری؛ آرزو شمالی اسکویی


علمی- پژوهشی

کاوشی داده بنیاد بر انتقال آزردگی‌های روانی والدین به فرزندان مبتنی بر مرور زندگی والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.224940.1221

مریم معادی اصفهان؛ معصومه اسمعیلی؛ سمیه کاظمیان؛ ابراهیم نعیمی


مقاله پژوهشی

نقش تعاملی خود شفقت ورزی زوجین در تنظیم شناختی هیجان خود و همسر: مدلسازی وابستگی متقابل عامل-شریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.224834.1214

سمیه سعیدا؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی حسین زاده اسکوئی؛ فرشته موتابی


تدوین مدل رابطه علّی مدیریت هدفمند کلاس مجازی با هویت علمی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی فردی و اخلاق تحصیلی دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.224753.1210

سعید عبدالملکی؛ کامران شیوندی چلیچه؛ فضل الله حسنوند؛ زهرا نفر


ساخت و اعتبار سنجی سیاهه آسیب‌شناسی روانشناختی نوجوانان در فضای مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225520.1250

فائزه ادیب نیا؛ مهرداد کلانتری؛ صغری اکبری چرمهینی


نقش واسطه‌ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225586.1251

سجاد اسلامیان؛ ربابه نوری قاسم آبادی؛ جعفر حسنی


علمی- پژوهشی

ارائه مدل چالش‌های پرورش کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی بر اساس نظریه داده‌بنیاد: یک پژوهش کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225743.1257

علی آقازیارتی؛ محمد عاشوری؛ قاسم نوروزی؛ دانیل پی هالاهان


مقایسه کارایی بالینی ماتریکس درمان پذیرش و تعهد با درمان پذیرش و تعهد متمرکز بر شفقت و درمان شناختی- رفتاری هافمن بر اختلال اضطراب اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225361.1241

حمید اسدی؛ مسعود محمدی؛ قاسم نظیری؛ اعظم داودی


مقایسه اثربخشی طرح‌واره‌درمانی و واقعیت‌درمانی بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و خودتنظیم هیجانی مربیان پیش دبستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.224539.1203

علی نصیری؛ طیبه شریفی؛ احمد غضنفری؛ مریم چرامی


مقایسه واکنش‌پذیری هیجانی و نظریه ذهن دختران براساس سبک‌های ابرازگری هیجانی مادران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225331.1239

ثمین بهارشانجانی؛ ندا نظربلند؛ هاجر فلاح زاده


آزمون مدل روابط بین سبک‌های مقابله و باورهای خودکارآمدی مقابله حرفه‌ای با استرسِ حرفه‌های سلامت در پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اسفند 1400

10.52547/apsy.2022.225184.1242

سیداحمدرضا سلامتی؛ ساره نصرتی جهرمی


بررسی تغییرات روابط موضوعی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشهB

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225465.1245

گیتی زارعی؛ اسحق رحیمیان بوگر؛ آمنه معاضدیان؛ علی جهان


مقاله پژوهشی

مدل یابی بهزیستی ادراک شده نوجوانان بر اساس همکاری ادراک شده والدینی در فرآیند فرزندپروری: نقش میانجیگری دلبستگی به والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225120.1235

راضیه احمدی؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سمانه اسعدی


کشف مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط با عملکرد ورزشی فردی و گروهی فوتبالیست‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225059.1225

محمد بی باک؛ محمد باقر کجباف؛ حمید طاهر نشاط دوست؛ احمدرضا موحدی


علمی- پژوهشی

اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر ادراک کودکان از طلاق والدین: پژوهش مورد منفرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225118.1229

ثریا رمضان زاده؛ عذرا اعتمادی؛ فرامرز اسنجرانی


مقاله پژوهشی

تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر سوگیری توجه و عاطفه بزرگسالان مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225034.1224

مریم مجیدی نژاد؛ محمدرضا پیرمرادی؛ کمیل زاهدی تجریشی


نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.223335.1202

شیرین معزالدینی؛ شهلا پاکدامن؛ امید شکری


علمی- پژوهشی

نقش واسطه‌ای حساسیت انزجاری در رابطه بین ابعاد سرشت و اختلال پانیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

10.52547/apsy.2022.225525.1248

سعید اسدنیا؛ مجید محمود علیلو؛ دکتر منصور بیرامی؛ عباس بخشی پور