دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. الگوی ساختاری درد ادراک شده بر اساس سیستم های مغزی/رفتاری و حمایت اجتماعی با میانجیگری تحمل پریشانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1400

10.29252/apsy.2021.221269.1017

ویدا دهقان پور؛ امین رفیعی پور؛ خدیجه ابوالمعالی؛ مهرداد ثابت؛ مهدی وحیددستجردی


2. نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشم انداز زمان با اضطراب امتحان دانش آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1400

10.29252/apsy.2021.221983.1050

سمیه عظیمی؛ نسرین باقری


3. اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت جنسی و تصویر بدنی زنان با سوءمصرف مواد مخدر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1400

10.29252/apsy.2021.221619.1037

مهین نوروزی دشتکی؛ تقی پور ابراهیم؛ مجتبی حبیبی؛ سعید ایمانی


4. تنبیه نوع‌دوستانه خالص: مطالعه‌ای بر اساس پتانسل وابسته به رویداد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.29252/apsy.2021.221019.1051

علی محمد میرآقایی؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ محمدعلی مظاهری؛ رضا خسروآبادی


5. تدوین و اعتبا‌ر‌سنجی مدل تحول مثبت نوجوانی ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1400

10.29252/apsy.2021.221877.1046

سحر پهلوان نشان؛ شهلا پاکدامن؛ سعید قنبری؛ شهریار شهیدی؛ امید شکری


6. توانمندی های منشی نوجوانان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 تیر 1400

10.29252/apsy.2021.216386.0

مهسا جباری؛ شهریار شهیدی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی


7. ویژگی های روان سنجی مقیاس تفکر آینده‌نگر در کودکان ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1400

10.29252/apsy.2021.222331.1064

سعید صادقی؛ سجاد ایوبی؛ سیندخت سرلک


8. اثربخشی آموزش استواری روانی بر تحمل پریشانی و سرزندگی ذهنی والدین کودکان مبتلا به سرطان خون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1400

10.29252/apsy.2021.222302.1062

فروغ السادات رضویان؛ سعید ایمانی؛ سیدمحمدکاظم نوربخش


9. تحلیل پدیدارشناختی تجربة زیسته زنان دربارة خشونت خانگی در دوران قرنطینه کوید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1400

10.29252/apsy.2021.222353.1066

امید شکری؛ علی خدائی؛ شیرین معزالدینی