نویسنده = ������������ ��������������
مقایسه آسیب های شغلی کارمندان زن و مرد شهرداری شهر اصفهان

دوره 3، شماره 1، شهریور 1388

فاطمه السادات دیباج؛ فاطمه بهرامی؛ محمدرضا عابدی


مقایسه رابطه باورهای ارتباط زناشویی و سلامت عمومی بین دو استان اصفهان و آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1386

رضوان السادات جزایری؛ مریم فاتحی زاده؛ محمدرضا عابدی؛ ایران باغبان؛ رزگار قادرپور