نویسنده = ���������� ��������
نقش میانجی‌گر باورهای خودکارآمدی در رابطه با صفات شخصیت و سبک اسنادی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1393

پوپک میرخانی؛ فاطمه باقریان؛ امید شکری


ساختار عاملی و ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه روان‌درمانی مثبت‌نگر

دوره 8، شماره 2، شهریور 1393

شهریار شهیدی؛ مهدی خانجانی؛ جلیج فتح آبادی؛ محمدعلی مظاهری؛ امید شکری


روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهای مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

کیوان کاکابرایی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ صادق تقی لو؛ مریم باقری


اثربخشی درمان تعامل والد- کودک بر خودکارآمدی والدگری مادران کودکان دچار درخودماندگی با کنش وری بالا

دوره 7، شماره 2، شهریور 1392

آتنا سادات مهاجری؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ امید شکری؛ کتایون خوشاب


تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان رنجور خویی، برون گرایی، سبک های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آن با بهزیستی ذهنی

دوره 6، شماره 4، بهمن 1391

محمد آزاد عبدالله پور؛ امید شکری؛ صادق تقی لو؛ سعید طولابی؛ خدیجه فولادوند


روایی عاملی و تغییر ناپذیری اندازه گیری نسخه کوتاه فهرست مقابله با موقعیت های تنیدگی زا در والدین کودکان عادی و استثنایی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1390

کیوان کاکابرایی؛ علیرضا مرادی؛ غلامعلی افروز؛ حیدرعلی هومن؛ امید شکری