نویسنده = �������������������� ��������
اثربخشی برنامه تاب‌آوری پنسیلوانیا بر سبک‌های اسنادی و سازگاری روان‌شناختی دانشجویان

دوره 8، شماره 3، آذر 1393

الهام منصوری؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ حمیدرضا پوراعتماد؛ سیدپیمان رحیمی‌نژاد


روابط ساختاری بین فشارهای عینی، تنیدگی تحصیلی، سبکهای مقابله، پاسخ به تنش گرها و رضایت تحصیلی

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

کیوان کاکابرایی؛ امید شکری؛ حسین پورشهریار؛ صادق تقی لو؛ مریم باقری