نویسنده = ���������� ���������� ������������
رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و جامعه ستیزی در زنان بیخانمان وابسته به مواد

دوره 7، شماره 3، آبان 1392

الهام کرمی؛ هادی بهرامی؛ علیرضا محمدی آریا؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید؛ زهرا فخری