نویسنده = ���������� ���������������� ��������
اثربخشی درمان بافت‌نگر انصاف‌محور بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 79-96

رضا خجسته مهر؛ احمد احمدی قوزلوجه؛ منصور سودانی؛ خدیجه شیرالی نیا