نویسنده = �������� �������������������� ��������
اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی برکیفیت زندگی و خودکارآمدی جنسی معتادان

دوره 7، شماره 4، بهمن 1392

رقیه نوری پورلیاولی؛ رویا رسولی؛ تقی پورابراهیم؛ علیرضا سلیمی نیا