نویسنده = ������ �������������������� ��������
اثربخشی امید درمانی گروهی در کاهش پریشانی روانشناختی زنان دچار سرطان پستان

دوره 7، شماره 1، خرداد 1392

فرح لطفی کاشانی؛ شهرام وزیری؛ نرگس زین العابدینی؛ نیلوفر زیت العابدینی