نویسنده = ������������ ������
مدل‌یابی روابط بین هیجانات، سرمایه روان‌شناختی و بهزیستی عاطفی وابسته به شغل در معلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 دی 1400

10.52547/apsy.2022.224383.1198

علی خدائی؛ شیرین معزالدینی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت‌گیری زندگی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 387-405

علی خدائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ امید شکری