نویسنده = ������������ ������ ������ ��������
هنجاریابی شاخص رضایت از زندگی سالمندان (ALSI)

دوره 15، شماره 3، مهر 1400، صفحه 495-477

10.52547/apsy.2021.221876.1047

سمانه شمس الدینی؛ عبدالجواد احمدی؛ سید علی محمد موسوی