نویسنده = �������������������� ���������������� ����������
پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 55-76

10.52547/apsy.14.1.55

معصومه زارع گاریزی؛ حسین ابراهیمی مقدم؛ خدیجه ابوالمعالی الحسینی


ساختار عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان

دوره 11، شماره 3، آبان 1396، صفحه 275-294

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ سیده شایسته موسوی؛ مالک میر هاشمی