نویسنده = ������������ �������� ������������
ساختار عاملی تأییدی مقیاس ارزیابی شایستگی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان

دوره 11، شماره 3، آبان 1396، صفحه 275-294

خدیجه ابوالمعالی الحسینی؛ سیده شایسته موسوی؛ مالک میر هاشمی