نویسنده = ���������������� ���������������� ��������
ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس کشمکش‌های مذهبی و معنوی در جامعه ایرانی

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 71-43

10.52547/apsy.2021.222936.1096

محیا ابراهیمی جمارانی؛ عدنان اکبری؛ حجت اله فراهانی؛ پرویز آزادفلاح