نویسنده = ����-������������ ������������ ������������ ����������
واکاوی بحران‌های وجودی در مردانِ بی‌وفا و بررسی اثربخشی مشاوره بومی مبتنی بر آن بر گرایش به خیانت زناشویی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 228-203

10.52547/apsy.2021.223419.1127

مریم فاتحی زاده؛ موسی چوپانی؛ فرامرز اسنجرانی؛ آلبرتو ماریو دی-کاسترو کوریا