نویسنده = ���������� �������������������� ��������
مدل یابی بهزیستی ادراک شده نوجوانان بر اساس همکاری ادراک شده والدینی در فرآیند فرزندپروری: نقش میانجیگری دلبستگی به والدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1401

10.52547/apsy.2022.225120.1235

راضیه احمدی؛ زهرا نادری نوبندگانی؛ سمانه اسعدی