بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة ارزش‌ها در عمل از مقیاس توانمندی‌های نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهة ارزش‌ها در عمل از مقیاس توانمندی‌های نوجوانان بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعة آماری دانش‌آموزان مشغول به تحصیل پایة نهم شهر تهران بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای 417 دانش‌آموز (213 دختر و 204 پسر) از مناطق 3، 4، 10، 13 انتخاب شدند. کلیة دانش‌آموزان به سیاهة ارزش‌ها در عمل از مقیاس توانمندی‌های نوجوانان پارک و پیترسون (2006)، مقیاس شادی عمومی لیبومیرسکی و لپر (1999)، مقیاس خودکارآمدی شوارتز و جرسلم (1995) و خودناتوان‌سازی روزنبرگ (1965) پاسخ دادند. جهت بررسی پایایی و روایی پرسشنامه از ضریب همسانی درونی و روایی همگرا، روایی واگرا و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که 3 ≥ CMIN/DF، 90/0 =CFI، 60/.=PCFI و 08/0 = RMSEA ساختار پیشنهادی مقیاس با داده‌های برگرفته از نمونة نوجوان ایرانی تأیید می‌شود که همبستگی معنادار مقیاس توانمندی‌های منش با شادی و خودکارآمدی (001/0>p؛ 56/0 – 28/0r=) موید روایی همگرا و با خودناتوان‌سازی ادعایی، رفتاری و خودناتوان‌سازی عمومی (001/0>p: 61/0 - 12/0r=) موید روایی واگرا است. مقادیر ضرایب آلفای کرانباخ این سازه برای فضائل 79/0 تا 97/0 است و پایایی مقیاس با فاصلة زمانی 15روز 76/0 تا 94/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: مقیاس توانمندی‌های منش نوجوان 96 ماده‌ای ابزاری روا و پایا در نوجوانان است و می‌توان از آن برای شناسایی توانمندی‌های منش کودک و نوجوان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Psychometric Characteristics of Values in Action Inventory of Strengths for Youth

نویسندگان [English]

  • zahra khosrojerdi 1
  • Mahmood heidari 2
  • Saeed ghanbari 2
  • Shahla pakdaman 2
1 Ph.D student of Shahid Beheshti
2 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Beheshti University,
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the psychometric properties of values in action inventory of strengths for youth. Method:The research method was correlation and the statistical population of students studying in the ninth grade of Tehran was selected by cluster sampling method of 417 students (213 girls and 204 boys) from regions 3, 4, 10, 13.The students responded to Values in Action Inventory of Strengths scale of Park and Peterson (2006), the Lyubomirsky & lepper General Happiness Scale (1999), Schwartz and Jerselm Self-Efficacy Scale (1995), and Rosenberg Self-Handicapping Scale (1965). To evaluate the reliability and validity of the questionnaire, internal consistency coefficient and convergent validity, divergent validity and confirmatory factor analysis were used. Results: The results of confirmatory factor analysis showed that CMIN/DF ≥ 3, CFI = 0/90, PCFI= 0/60, RMSEA= 0/08 confirm the proposed structure of the scale with data taken from the Iranian adolescent sample. Significance correlation of character Strengths with happiness and self-efficacy (r =0.28 – 0.56, p < 0/001) confirms convergent validity and with claim, behavioral Self-Handicapping and general Self-Handicapping (r= 0.12 - 0.61; p <0.001) confirms divergent validity of the scale. Cronbach's alpha coefficients for the virtues are 0.79 to 0.97 and its reliability was obtained 0.76 to 0.94 with a time interval of 15 days. Conclusion: adolescent character strengths scale 96 item is a valid and rely instrument. And can be used to identify the character strengths of children and adolescents.

احمدی، سمیه. (1395). بررسی تحولی منابع، ابعاد و همبسته‌های معنای زندگی، رساله دکترای تخصصی، رشته روانشناسی‌تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
حیدری، محمود.، خداپناهی، محمدکریم.، و دهقانی، محسن. (1388). بررسی ویژگیهای روان‌سنجی مقیاس خودناتوان‌سازی، تحقیقات علوم رفتاری، دوره 7، شماره 2، 106-97. [پیوند]
خسروجردی، زهرا.، پورشهریار، حسین.، و حیدری، محمود. (1398). پیش‌بینی توانمندی منش نوجوانان و دلبستگی به والدین و همسالان براساس تعارض با پدر و مادر، خانواده پژوهی، 7(57)، 347-360. [پیوند]
رجبی، غلامرضا. (1385). بررسی پایایی و روایی مقیاس باورهای خودکارآمدی عمومی (GSE-10) در دانشجویان روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز و دانشگاه آزاد مرودشت، اندیشه‌های نوین تربیتی،  2(1 و2)، 111-122. [پیوند]
غلامی‌بورنگ، فاطمه.، مقدری، محمد.، و عادلی‌پور، زکیه. (1393). نقش هوش هیجانی و خودکارآمدی در پیش‌بینی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، مجله علوم پزشکی سبزوار، دوره 22، شماره 1. [پیوند]
فتح‌اله‌زاده، نوشین.، باقری، مهسا.، رستمی، مهدی.، و دربانی، سیدعلی. (1395). اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر سازگاری و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دبیرستانی، فصلنامه روانشناسی کاربردی، 10، 3(39)، 271- 289.[پیوند]
هومن، حیدرعلی. (1384). مدل‌یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران: انتشارات سمت.
هومن، حیدرعلی. (1394). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
Ang, A. S. P. (2016). An Observational Study of character strengths and subjective wellbeing in Australian and Singaporean Pre-adolescents. A thesis submitted as partial fulfilment of the Degree of Doctor of Education and Flinders University.
Akin, U., Akin, A. (2014). Investigating the Predictive Role of Authenticity on Subjective Vitality with Structural Equation Modelling. Educational Sciences: Theory & Practice .14(6). 2043-2048. [link]
Bigony, C., Cowley, A., Carreiro, A., & Florez, S. (2019).  Character Strengths Are Superpowers: Using Positive Psychology to Help Children Realize Their Potential. Master of Applied Positive Psychology, Service Learning Projects, 25, 5-11. [link]
Crossan, M., Mazutis, D., & Seijts, G. (2013). In Search of Virtue: The Role of Virtues, Values and Character Strengths in Ethical Decision Making. Journal of Business Ethics, 113(4), 567–581. [link]
Gillham, J., Adams-Deutsch, Z., Werner, J., Reivich, K., CoulterHeindl, V., Linkins, M., Winder, B., ... Seligman, M. E. P. (2011). Character strengths predict subjective well-being during adolescence. The Journal of Positive Psychology, 6(1), 31–44.[link]
Gilman, R., Huebner, E. S., &Furlong, M, j. (2009). Handbook of Positive Psychology in Schools. Taylor & Francis Press.
hunter, J. P., & Csikszentmihalyi, M. (2003). The positive psychology of interested adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 32 (1), 27–35.  [link]
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. NY: Guilford Press.
Kumari, A., Venugopal, K. (2018). Adolescents’ use of Self-Handicapping strategies in Academic context. International Journal of Education and Psychological Research, 7(4), 13-17. [link]    
Lyubomirsky, S, & lepper, H.S. (1999). A measure of subjective happiness: Preliminary reliability and construct validation. Socail indicators research, 46 (2), 137- 155. [link]
McGovern, T. (2012). Faculty virtues and character strengths: Reflective exercises for sustained renewal. Society for the Teaching of Psychology. [link]
McGrath, R. E., & Walker, D. I. (2016). Factor structure of character strengths in youth: Consistency across ages and measures, Journal of Moral Education, 45(4). [link]
Niemiec, R. M. (2013). VIA character strengths: Research and practice (The first 10 years). In H. H. Knoop & A. Delle Fave (Eds.), Well-being and cultures: Perspectives on positive psychology (pp. 11-30). New York: Springer. [link]
Park, N., Barton, M. & Pillay, J. (2017). Strengths of character and virtues: What we know and what we still want to learn. In M. Warren and D. Stewart (Eds.), Scientific Advances in Positive Psychology (pp. 73-101). Santa Barbara, CA: Praeger Publishers. [link]
Park, N., & Peterson, C. (2006). Moral competence and character strengths among adolescents: The development and validation of the Values in Action Inventory of Strengths for Youth. Journal of Adolescence, 29 (6), 891–909. [link]
Park, N., & Peterson, C. (2003). Assessment of character strength among youth: the values in action inventory of strengths for youth. child trend. [link]
Park, N., & Peterson, C. (2009). Character Strengths: Research and Practice, Journal of College and Character, 10)4( [link]
Peterson, C., & Seligman, M. (2004). Character Strengths and Virtues: A Handbook and Classification. Oxford university press.
Proctor, C., Maltby, J. & Linley, P.A. (2011) Strengths Use as a Predictor of Well-Being and Health-Related Quality of Life. Journal of Happiness Studies, 12, 153-169. [link]
Proctor, C. Tsukayama, E., Wood, A. M., Maltby, J., Eades, J. F., and Linley, P. A. (2011). Strengths Gym: The impact of a character strengths-based intervention on the life satisfaction and well-being of adolescents. The Journal of Positive Psychology, 6(5), 377–388. [link]
Rashid, T., Anjum, A., Lennox, C., Quinlan, D., Niemiec, R. M., Mayerson, D., & Kazemi, F. (2015). Assessment of Character Strengths in Children and Adolescents. Research, Applications, and Interventions for Children and Adolescents. [link]
Rose, N. (2014). Introducing Self-Permission: Theoretical Framework and Proposed Assessment. Master of Applied Positive Psychology. Capstone Projects. 59. [link]
Ruch, W., Weber, M., Park, N., & Peterson, C. (2014). Character strengths in children and adolescents: Reliability and initial validity of the German Values in Action Inventory of Strengths for Youth (German VIA-Youth). European Journal of Psychological Assessment, 30 (1), 57-64. [link]
Steen, T. A., Kachorek, L. V., & Peterson, C. (2003). Character strengths among youth. Journal of Youth and Adolescence, 32(1), 5–16. [link]
Steger, M. F., Oishi, S. & Kashdan, T. B. (2009). Meaning in life across the life span: Levels and correlates of meaning in life from emerging adulthood to older adulthood. The Journal of Positive Psychology, 4(1), 43-52. [link]
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized self-efficacy scale. In S. Wright, & M. Johnston, & J. Weinman, (Eds.), Measures in Health Psychology: A User’s Portfolio. Causal and Control Beliefs (pp. 35–37). Windsor, UK: nferNelson. [link]
Tang, X., Li Y., Duan W., Mu, W., & Cheng, X. (2019) Character Strengths Lead to Satisfactory Educational Outcomes Through Strength Use: A Longitudinal Analysis. Frontiers in Psychology, 10(1829), 1-9. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01829. [link]
Toner, E., Haslam, Robinson, Williams. (2012). Character strengths and wellbeing in adolescence: Structure and correlates of the Values in Action Inventory of Strengths for Children, Personality and individual differences, 52 (5), 637-642. [link]
Wagner, L., & Ruch, W. (2015). Good character at school: positive classroom behavior mediates the link between character strengths and school achievement. Frontiers in Psychology, 6(610). [link]
Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2007). The role of personal resources in the job demands-resources model. International Journal of Stress Management, 14, 121–141. [link]
Yin, L. C., & Majid, R. A. (2018). The Goodness of Character Strengths in Education. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(6), 1237–1251. [link]
Young, K. C., Kashdan, T. B., Macatee, R. (2014). Strength balance and implicit strength measurement: New considerations for research on strengths of character, The Journal of Positive Psychology, 1-8. [link