تغییرات سازمان شخصیت در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد سمنان

2 دانشیار دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشگاه آزاد سمنان

4 دانشیار دانشگاه آزاد سمنان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف تعیین تغییرات سازمان شخصیت در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در بیماران دارای اختلالات شخصیت خوشه B طرح‌ریزی و اجرا شد. مواد و روش‌ها: مطالعة حاضر شبه آزمایشی از نوع سری‌های زمانی گروه‌های چندگانه بود. 32 بیمار اختلال شخصیت خوشةB با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. 51 جلسة درمان معطوف به انتقال به‌صورت فردی به مدت یک سال برای گروه آزمایش اجرا شد. یک پیش‌آزمون و سه پس‌آزمون (مصاحبه ساختاری سازمان شخصیت) برای هر دو گروه اجرا شد. یافته‌ها: مطابق با یافته‌های پژوهش در مرحلة اول درمان، تغییر معناداری مشاهده نشد، در مرحلة دوم بعد از 35 جلسه درمان در ابعاد (هویت، کیفیت روابط موضوعی، پرخاشگری، دفاع‌های بدوی و ارزش‌های اخلاقی) تغییر معنادار مشاهده شد و در مرحلة سوم در بعد انعطاف‌ناپذیری تغییر معنادار مشاهده شد. همچنین در مرحلی سوم درمان بعد از 51 جلسه بیشترین میزان تغییرات در کلیة ابعاد ساختار شخصیت مشاهده شد. نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد روان‌درمانی معطوف به انتقال به عنوان یک روش درمانی موثر موجب بهبود اختلالات شخصیت خوشهB  می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes Personality Organization at Different Time Serials in Transference Focused Psychotherapy in Cluster B Personality Disorders

نویسندگان [English]

  • giti zarei 1
  • Isaac Rahimian Boogar 2
  • ameneh moazedian 3
  • ali jahan 4
1 Semnan Branch Islamic Azad University
2 Associate Professor of Health Psychology
3 assisstant professor semnan azad university
4 assisstant professor semnan azad university
چکیده [English]

Aim: The aim of study was to determine changes in the personality organization in different time serials of Transference focused psychotherapy in Cluster B personality disorders. Methods: A quasi-experimental of the type Multiple Time–Series Design. 32 patients with Cluster B Personality Disorders selected by available sampling method based on Milon clinical multiaxial inventory (III) and input and output criteria. Patients were randomly assigned to two experimental and control groups. 51 Transference focused psychotherapy sessions performed individually for one year in experimental group. One pre-test and three post-test of STIPO performed for both groups in different periods of treatment. Results: The resuls showed that there were no significant changes in first stage of treatment. But significant changes occured in all of dimensions of personality except rigidity. And also the most rate of change was in third stage of treatment (sig<0.05). Conclusion: According to the results, it can be externalized Transference focused psychotherapy as an effective treatment can be improving Cluster B personality disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Object relation
  • Personality disorder
  • Psychodynamic
  • Psychotherapy
انجمن روان‌پزشکی امریکا. (1395). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی ویرایش پنجم  .DSM-5ترجمه: رضاعی، فرزین؛ فخرایی، علی؛ فرمند، آتوسا؛ نیلوفری، علی؛ هاشمی آذر، ژانت و شاملو، فرهاد. تهران: انتشارات ارجمند]انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2013[
بیداری، فرزانه. و حاج علیزاده، کبری. (1398). اثربخشی طرحواره درمانی بر راهبردهای شناختی هیجان، تحمل پریشانی و ناگویی خلقی بیماران مبتلابه اختلال شخصیت مرزی. مطالعات روان‌شناختی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا (س). 15 (2):180-165 ]پیوند[
چگینی، مریم.، دلاور، علی. و غرابی، بنفشه. (1392). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه بالینی چند محوری میلون3.  فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی.8 (29): 162-135]پیوند[
رشن، شهرزاد.، مکوند حسینی، شاهرخ.، رضاعی، علی محمد. و طباطبایی، سید موسی. (1396). تأثیر روان‌درمانی پویشی بلندمدت کرنبرگ بر ساختار شخصیت بیماران مبتلابه اختلال شخصیت وابسته. مجله روانشناسی بالینی. 4 (36): 12-1 ]پیوند[
زارعی، گیتی.، رحیمیان بوگر، اسحق.، معاضدیان، آمنه. و جهان، علی. (1399). بهبود اختلال شخصیت مرزی در بازه‌های زمانی درمان معطوف به انتقال :گزارش موردی. مجله مطالعات علوم پزشکی. 31 (4):  266-255 ]پیوند[
سنت کلر، مایکل. (1397). درآمدی بر روابط موضوعی و روان‌شناسی خود. ترجمه: طهماسب، علیرضا. و علی آقایی، حامد. تهران: نشر نی] انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2008 [
سید مهدوی اقدم، میر روح اله.، محمود علیلو، مجید و رضایی، امید. (1392). رابطه تجربه انواع مختلف سوء رفتار  دوره کودکی و اختلالات شخصیت خوشه B، مجله پزشکی ارومیه ، 24، 3: 218-210  ]پیوند[
شریفی، علی‌اکبر. (1397). راهنمای ام.سی.ام.ای (میلون3) تهران: نشر روان‌سنجی
خدابنده لو، سعید.، نجفی، محمود. و اسحق، رحیمیان بوگر. (1397). اثربخشی طرحواره درمانی ذهنیت مدار بر عزت‌نفس افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته: پژوهش مورد منفرد. مطالعات روانشناسی بالینی. 8 (30): 101-65  ]پیوند[
عینی، ساناز.، نریمانی، محمد.، عطا دخت، اکبر.، بشر پور، سجاد. و صادقی موحد، فریبا. (1397). اثربخشی درمان شناختی- تحلیلی بر قدرت ایگو روابط موضوعی افراد مبتلابه اختلال شخصیت مرزی. مجله پزشکی ارومیه. 29، 1: 11-1  ]پیوند[
فراکلند، آلن ج. (1397). روان‌درمانی تحلیلی مبتنی بر روابط ابژه‌ای ترجمه: کیانپور، سعید. تهران: انتشارات ارجمند] انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2010 [
قائم پناه، مهدی. (1397). اثربخشی روان‌درمانی روابط موضوعی کوتاه‌مدت بر الگوهای اجباری به تکرار در نشانگان شخصیت مرزی: پژوهش تک آزمودنی.پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران ]پیوند[
مجد آرا، الهه. (1397). اثربخشی روان‌درمانی ساخت زدا پویشی بر بهبود روابط موضوعی و سازمان شخصیت بیماران دارای اختلال شخصیت مرزی. رساله دکتری روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی مهدی‌شهر، دانشگاه سمنان، ایران 
مسگریان، فاطمه. (1395). وارسی مفهوم ارتباط با موضوع و سودمندی روان‌درمانیCCRT (مبتنی بر مضمون محوری تعارض ارتباطی) در اضطراب اجتماعی.رساله دکتری روانشناسی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس، ایران  
مک ویلیامز، نانسی. (1398). تشخیص روان تحلیلی. ترجمه:جواد زاده، غلامرضا. تهران: انتشارات ارجمند]انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2011 [
نجار پور محمدآبادی، الهام. (1395).  اثربخشی روان‌درمانی کوتاه‌مدت روابط موضوعی بر کاهش حساسیت بین فردی افراد دارای نشانگان شخصیت اجتنابی؛ پژوهش تک آزمودنی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران 
وکیلی، جواد.، کیمیایی، سید علی. و صالحی فدردی، ‎ جواد. (1395). بررسی اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک بر نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی زندانیان. مجله روان‌شناسی بالینی. 3 (31): 106-97 ]پیوند[
واحدی، اندیشه.، مکوند حسینی، شاهرخ. و بیگدلی، ایمان الله. (1391). تشخیص آسیب‌های سطحی شخصیت از طریق روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت، مجله روانشناسی بالینی. 15: 86-75  ]پیوند[
یومانس، فرانک ا.، کلارکین، جان ف. و کرنبرگ، اوتو. (1396). روان‌درمانی معطوف به انتقال برای اختلال شخصیت مرزی راهنمای بالینی. ترجمه: رضاعی، فرزین. تهران: انتشارات ارجمند ] انتشار اثر به زبان‌اصلی، 2015 [
 
Caligor, E., Kernberg, OF., Clarkin, JF. (2007). Hand book of dynamic psychotherapy for higher level personality pathology. 2nd ed. Washangton, DC: Am psychiatr publ.
Chioqueta, AP., & Stiles, T. (2004). Assessing suicide risk in cluster C personality disorders. Crisis.;25 (3):128-33. [Link]
Clarkin, J.F., Caligor, E., Stern, B., Kernberg, OF. (2017). Structured Interview of the Personality Organization (STIPO). [Link]
Clarkin, JF., Cain, NM., Lenzenweger, M. (2017). Advances in transference-focused psychotherapy derived from the study of borderline personality disorder: clinical insights with a focus on mechanism. Curr Opin Psychol;21:80-5. [Link]
Clarkin, JF., Levy, KN., Lenzenweger, MF., Kernberg, OF. (2004). The Personality Disorders Institute/Borderline Personality Disorder Research Foundation randomized control trial for borderline personality disorder: rationale, methods, and patient characteristics. J. Pers. Disord.; 18 (1): 52-72. [Link]
 De Meulemeester, C., Lowyck, B., Vermote, R., Verhaest, Y., Luyten, P. (2017). Mentalizing and interpersonal problems in borderline personality disorder: The mediating role of identity diffusion. Psychiatry research.; 258: 141-4. [Link]
 De Meulemeester, C., Vansteelandt, K., Luyten, P., Lowyck, B. (2017). Mentalizing as a mechanism of change in the treatment of patients with borderline personality disorder: A parallel process growth modeling approach. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment; 9 (1): 22[Link]
Diamond, D., Hersh, RG. (2020). Transference-Focused Psychotherapy for Narcissistic Personality Disorder: An Object Relations Approach. J Pers Disord;34 (Supplement):159-76. [Link]
Disney, KL. (2013). Dependent personality disorder: a critical review. Clin Psychol Rev.;33 (8):1184-96. [Link]
Doering, S., Horz, S., Rentrop, M., Fischer-Kern, M., Schuster, P., Benecke, C. (2010). Transference-focused psychotherapy v. treatment by community psychotherapists for borderline personality disorder: randomised controlled trial. BJPsych.;196 (5):389-95. [Link]
Doering, S., Burgmer, M., Heuft, G., Menke, D., Bäumer, B., Lübking, M., et al. (2013). Reliability and validity of the German version of the Structured Interview of Personality Organization (STIPO).BMC Psychiatry.;13 (1):210.[link]
Fonagy, P., Luyten, P., Moulton-Perkins, A.,Lee, YW., Warren, F., Howard, S., et al. (2016). Development and validation of a self-report measure of mentalizing: The reflective functioning questionnaire. PLoS One.; 11 (7): e0158678. [Link]
Kernberg, OF. (1976). Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis. 1st ed. New York: Jason Aronson.
 Levy, KN., Clarkin, JF., Yeomans, FE., Scott, LN.,Wasserman, RH., Kernberg, OF. (2006). The mechanisms of change in the treatment of borderline personality disorder with transference focused psychotherapy. J. Clin. Psychol.; 62 (4): 481-501. [Link]
 Shedler, J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. AmPsychol.;65 (2):98–109 [Link]
Siefert, C., Porcerelli, JH. (2015). Object relations theory and personality disorders: Internal representations and defense mechanisms.  Personality disorders: Toward theoretical and empirical integration in diagnosis and assessment. Washington, DC, US: American Psychological Association;. p. 203-24. [Link]
Stern, BL., Diamond, D., Yeomans, FE. (2017). Transference-focused psychotherapy (TFP) for narcissistic personality: Engaging patients in the early treatment process. Psychoanalytic Psychology.;34 (4):381-96. [Link]
Verheugt-Pleiter, A., Deben-Mager, M. (2007). Transference-Focused Psychotherapy and Mentalization-Based Treatment: Brother and Sister? Psychoanal. Psychother.; 20 (4): 297-315. [Link]