هنجاریابی شاخص رضایت از زندگی سالمندان (ALSI)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بین الملل امام خمینی ره

2 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی شاخص 20 سؤالی رضایت از زندگی سالمندان بدون مشکل شناختی ساکن تهران بود. روش: پژوهش حاضر از نوع مقطعی و توصیفی و در زمرة تحقیقات توسعه‌ای قرار داشت. جامعة این پژوهش، سالمندان شهر تهران، روش نمونه‌گیری قضاوتی و نمونه پس از حذف موارد ناقص به تعداد 199 نفر شامل،  116 زن و  83  مرد است. پس از ترجمه و اخذ نظرات کارشناسان خبره و آزمودنی‌ها، روایی صوری و محتوای پرسشنامه تأیید شد.  برای انجام تحلیل‌های آماری از نرم‌افزارSPSS-22  وAMOS-23  استفاده‌شد. یافته‌ها: پایایی پرسشنامه با روش همسانی درونی محاسبه و ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون 840/0  و  برای تمام خرده مقیاس‌ها بین 295/0 تا 678/0 است. روایی سازه پرسشنامه، با روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول و دوم بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد پنج عامل، شامل میل به زندگی، ثبات قدم و شکیبایی، همخوانی میان آرزوها و اهداف تحقق‌یافته، خودانگاره مثبت و چگونگی خلق با اطمینان 99 درصد مورد تأیید بوده و 18 سؤال پرسشنامه با 99 درصد اطمینان زیر‌مجموعة مقیاس‌های آزمون قرار می‌گیرند. نتایج روایی همگرا نیز مطلوب بوده و همبستگی میان پرسشنامة رضایت از زندگی سالمندان و مقیاس رضایت از زندگی عمومی برابر 726/0 r= بدست آمد ( 001/0p <  ). نتیجه‌گیری: تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد پرسشنامة 18 سؤالی رضایت از زندگی سالمندان، از نظر ویژگی‌های روان‌سنجی درحد قابل قبولی است. این ابزار می‌تواند جهت اندازه‌گیری رضایت از زندگی در بخش‌های پژوهشی و درمانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Standardization of Elderly Life Satisfaction Index (LSIA)

نویسندگان [English]

  • samane Shamsodini 1
  • javad Ahmadi 1
  • ali mohammad Mousavi 2
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to standardize the 20-item life satisfaction index of the elderly without cognitive problems. Method: The present study was cross-sectional and descriptive and was in the category of developmental research. The population of this study is the elderly of Tehran, the method of judgmental sampling and the sample after removing the incomplete cases of 199 people, including 116 women and 83 men. After translating and obtaining the opinions of experts and subjects, the face validity and content of the questionnaire were confirmed. SPSS-22 and AMOS-23 software were used for statistical analysis. Results: The reliability of the questionnaire was calculated by internal consistency method and Cronbach's- alpha coefficient for the whole test was 0.840 and for all subscales was between 0.295 and 0.678. The construct validity of the questionnaire was assessed by first and second- order confirmatory factor analysis. The results show that five factors, including zest for life, Resolution and fortitude, consistency between aspirations and goals achieved, positive self-image and how to mood are approved with 99% confidence and 18 questions of the questionnaire with 99% confidence are included in the test scales. The results of convergent validity were also favorable and the correlation between the elderly life satisfaction questionnaire and the public life satisfaction scale was r = 0.726 (P <0.001). Conclusion: The analysis of the findings shows that the 18-item questionnaire on life satisfaction of the elderly is acceptable in terms of psychometric properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elderly
  • Life Satisfaction
  • Reliability
  • Standardization and Validity
Afrasiabifar A, Yaghmaei F, Abdoli S, Abed Saeidi Z. ) 2006 .( Research tool translation and cross-cultural adaptation. FACULTY OF NURSING OF MIDWIFERY QUARTERLY.;16(54):58-67.link
Argyle, M., Martin, M., & Crossland, J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. Recent advances in social psychology: An international perspective, 189-203.‏link
Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75.link
Knapp, T. R., & Brown, J. K. (1995). Ten measurement commandments that often should be broken. Research in Nursing & Health18(5), 465-469.‏link
Lan, X., Xiao, H., Chen, Y., & Zhang, X. (2018). Effects of life review intervention on life satisfaction and  personal meaning among older adults with frailty. Journal of psychosocial nursing and mental health services56(7), 30-36.‏link
Lobello, S. G., Underhill, A. T., & Fine, P. R. (2004). The reliability and validity of the Life Satisfaction Index-A with survivors of traumatic brain injury. Brain Injury18(11), 1127-1134.‏link
Neugarten, B. L., Havighurst, R. J., & Tobin, S. S. (1961). The measurement of life satisfaction. Journal of gerontology‏ ,16, 134-143.link
Prado, B. Z., Rojas-Barahona, C., & Marín, C. F. (2009). Validez y confiabilidad del Índice de Satisfacción Vital (LSI-A) de Neugarten, Havighurst & Tobin en una muestra de adultos y adultos mayores en Chile. Terapia Psicológica27(1), 15-26.‏link
Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the meaning of psychological wellbeing.Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.link
Stegeman I, Otte-Trojel T, Costongs C, Considine J. )2012 .(healthy and active ageing. russels: The Federal Centre for Health Education. link
Thimm, J. C. (2010). Personality and early maladaptive schemas: A five-factor model perspective. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry41(4), 373-380.‏ link
Wu, L. F., & Koo, M. (2016). Randomized controlled trial of a six‐week spiritual reminiscence intervention on hope, life satisfaction, and spiritual well‐being in elderly with mild and moderate dementia. International journal of geriatric psychiatry31(2), 120-127.‏link