ارزیابی نظریه ذهن در طول دوران کودکی: ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شناخت اجتماعی، گروه روان‌شناسی شناختی، مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران.

2 استاد، دانشگاه خوارزمی و مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی، تهران، ایران.

3 استادیار، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روان‌شناسی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

4 استاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روان‌شناسی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

5 استادیار سنجش و اندازه‌گیری، مؤسسه آموزش عالی علوم‌شناختی، تهران، ایران.

6 دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: سیاهه شناخت اجتماعی- فرم والدین، ابزاری است که برای ارزیابی مهارت ذهن‌خوانی در طول دوران کودکی طراحی شده است. هدف از پژوهش حاضر ساخت و بررسی ویژگی‌های روانسنجی سیاهه شناخت اجتماعی (ساشا) بود. روش: طرح پژوهش حاضر، جزء طرح‌های توصیفی- همبستگی مبتنی بر روانسنجی بود. بدین منظور سیاهه شناخت اجتماعی که دارای 44 عبارت است با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای بر روی 492 کودک 3 تا 12 ساله شهر تهران اجرا شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته‌ها: نتیجه تحلیل عاملی تأییدی وجود سه عامل چک لیست مذکور را مورد تأیید قرار داد. از سوی دیگر نتایج ضریب همبستگی شواهدی دال بر روایی همگرای سیاهه شناخت اجتماعی با ضریب نظریه را فراهم کرد. همچنین به منظور سنجش پایایی سیاهه از ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی خرده مقیاس‌ها با نمره کل استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس نظریه ذهن پایه (81/0)، نظریه ذهن مقدماتی (98/0)، نظریه ذهن پیشرفته (97/0) و نمره کل سیاهه (98/0) به دست آمد. نتیجه‌گیری: به طور کلی می‌توان از سیاهه شناخت اجتماعی به عنوان ابزاری سودمند برای غربالگری، تشخیص، پژوهش و سایر زمینه‌های مداخلاتی بهره برد. واژگان کلیدی: اُتیسم، شناخت اجتماعی، نظریه ذهن پایه، نظریه ذهن مقدماتی، نظریه ذهن پیشرفته.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Theory of Mind Across Childhood: Development and Evaluation of Psychometric Properties of Social Cognition Checklist

نویسندگان [English]

 • Fateme Abadi 1
 • Ali Reza Moradi 2
 • Hadi Zarafshan 3
 • Mohammad Reza Mohammadi 4
 • Meysam Sadeghi 5
 • Javad Nezhadi 1
 • Rohollah Mansouri Sepehr 6
1 Ph.D. Student in Social Cognition, Cognitive Psychology Department, Institute for Cognitive Science Studies (ICSS), Tehran, Iran.
2 Professor, Clinical Psychology Department, Kharazmi University & Institute for Cognitive Science Studies (ICSS), Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Psychiatry and Psychology Research Center, Roozbeh Hospital, Tehran University Medical Science, Tehran, Iran.
4 Professor, Psychiatry and Psychology Research Center, Roozbeh Hospital, Tehran University Medical Science, Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Cognitive Psychology Department, Institute for Cognitive Science Studies (ICSS), Tehran, Iran.
6 Ph.D. in Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was the development and investigation of the psychometric characteristics of the Social Cognition Checklist (SASHA), designed to assess mind-reading skills across childhood.
 
Method: This research employed a descriptive correlational design based on psychometric analysis. The Social Cognition Checklist, comprising 44 statements, was administered to 492 children aged 3 to 12 years through random multi-stage cluster sampling in Tehran. Confirmatory factor analysis was employed for data analysis.
 
Results: The results of confirmatory factor analysis confirmed the presence of three factors within the checklist. Correlation coefficient results supported the convergent validity of the Social Cognition Checklist with the Theory of Mind Quotient. Reliability assessment utilized Cronbach’s alpha coefficient, revealing satisfactory values for the precursor theory of mind (0.81), elementary theory of mind (0.98), advanced theory of mind (0.97), and the total score (0.98).
 
Conclusion: In conclusion, the Social Cognition Checklist demonstrates utility as a practical tool for diagnosis, screening, research, and various intervention areas.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Autism
 • Social Cognition
 • Precursor Theory of Mind
 • Elementary Theory of Tind
 • Advanced Theory of Mind
Apperly, I. A., Samson, D., & Humphreys, G. W. (2009). Studies of adults can inform accounts of theory of mind development. Developmental psychology45(1), 190. [Link]
Banerjee, R., Watling, D., & Caputi, M. (2011). Peer relations and the understanding of faux pas: Longitudinal evidence for bidirectional associations. Child development82(6), 1887-1905. [Link]
Baron-Cohen, S. (2000). Theory of mind and autism: a fifteen-year review. pp3-20. [Link]
Baron‐Cohen, S., & Goodhart, F. (1994). The ‘seeing‐leads‐to‐knowing’deficit in autism: The Pratt and Bryant probe. British Journal of Developmental Psychology12(3), 397-401. [Link]
Baron‐Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another advanced test of theory of mind: Evidence from very high functioning adults with autism or Asperger syndrome. Journal of Child psychology and Psychiatry38(7), 813-822. [Link]
Begeer, S., Howlin, P., Hoddenbach, E., Clauser, C., Lindauer, R., Clifford, P., ... & Koot, H. M. (2015). Effects and moderators of a short theory of mind intervention for children with autism spectrum disorder: A randomized controlled trial. Autism Research8(6), 738-748. [Link]
Begeer, S., Rieffe, C., Terwogt, M. M., & Stockmann, L. (2003). Theory of mind–based action in children from the autism spectrum. Journal of autism and developmental disorders33, 479-487. [Link]
Blijd-Hoogewys, E. M. A., Van Geert, P. L. C., Serra, M., & Minderaa, R. B. (2008). Measuring theory of mind in children. Psychometric properties of the ToM storybooks. Journal of autism and Developmental Disorders38(10), 1907-1930. [Link]
Bosacki, S., & Wilde Astington, J. (1999). Theory of mind in preadolescence: Relations between social understanding and social competence. Social development8(2), 237-255. [Link]
Brock, L. L., Kim, H., Gutshall, C. C., & Grissmer, D. W. (2018). The development of theory of mind: Predictors and moderators of improvement in kindergarten. Early Child Development and Care. [Link]
Happé, F. G. (1995). The role of age and verbal ability in the theory of mind task performance of subjects with autism. Child development66(3), 843-855. [Link]
Harris, P. L., Johnson, C. N., Hutton, D., Andrews, G., & Cooke, T. (1989). Young children's theory of mind and emotion. Cognition & Emotion3(4), 379-400. [Link]
Hughes, C. (2016). Theory of mind grows up: Reflections on new research on theory of mind in middle childhood and adolescence. [Link]
Hutchins, T. L., Prelock, P. A., & Bonazinga, L. (2012). Psychometric evaluation of the Theory of Mind Inventory (ToMI): A study of typically developing children and children with autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders42, 327-341. [Link]
Lamb, M. E., & Lerner, R. M. (2015). Handbook of child psychology and developmental science: Socioemotional processes, Vol. 3. John Wiley & Sons, Inc. [Link]
Leslie, A. M., & Frith, U. (1988). Autistic children's understanding of seeing, knowing and believing. British Journal of Developmental Psychology6(4), 315-324. [Link]
Levi-Shachar, O., Gvirts, H. Z., Goldwin, Y., Bloch, Y., Shamay-Tsoory, S., Boyle, D., & Maoz, H. (2021). The association between symptom severity and theory of mind impairment in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Psychiatry Research303, 114092. [Link]
Luo, Y., & Baillargeon, R. (2010). Toward a mentalistic account of early psychological reasoning. Current directions in psychological science19(5), 301-307. [Link]
Meng, C., Huo, C., Ge, H., Li, Z., Hu, Y., & Meng, J. (2021). Processing of expressions by individuals with autistic traits: Empathy deficit or sensory hyper-reactivity? Plos one16(7), e0254207. [Link]
Muris, P., Steerneman, P., Meesters, C., Merckelbach, H., Horselenberg, R., van den Hogen, T., & van Dongen, L. (1999). The TOM test: A new instrument for assessing theory of mind in normal children and children with pervasive developmental disorders. Journal of autism and developmental disorders29(1), 67-80. [Link]
Nott, Z., Horne, K., Prangley, T., Adams, A. G., Henry, J. D., & Molenberghs, P. (2019). Structural and functional brain correlates of theory of mind impairment post-stroke. Cortex121, 427-442. [Link]
Perner, J., & Wimmer, H. (1985). “John thinks that Mary thinks that…” attribution of second-order beliefs by 5-to 10-year-old children. Journal of experimental child psychology39(3), 437-471. [Link]
Quesque, F., & Rossetti, Y. (2020). What do theory-of-mind tasks actually measure? Theory and practice. Perspectives on Psychological Science15(2), 384-396. [Link]
Synn, A., Mothakunnel, A., Kumfor, F., Chen, Y., Piguet, O., Hodges, J. R., & Irish, M. (2018). Mental states in moving shapes: distinct cortical and subcortical contributions to theory of mind impairments in dementia. Journal of Alzheimer's Disease61(2), 521-535. [Link]
Tager-Flusberg, H. (1999). The challenge of studying language development in children with autism. In Methods for studying language production (pp. 317-336). Psychology Press.
Tager-Flusberg, H. (2003). Exploring the relationship between theory of mind and social-communicative functioning in children with autism. [Link]
Wellman, H. M. (2011). Developing a theory of mind. [Link]
Wellman, H. M., & Liu, D. (2004). Scaling of theory‐of‐mind tasks. Child development75(2), 523-541. [Link]
Wellman, H. M., Cross, D., & Watson, J. (2001). Meta‐analysis of theory‐of‐mind development: The truth about false belief. Child development72(3), 655-684. [Link]
Yi, Z., Zhao, P., Zhang, H., Shi, Y., Shi, H., Zhong, J., & Pan, P. (2020). Theory of mind in Alzheimer’s disease and amnestic mild cognitive impairment: a meta-analysis. Neurological Sciences41(5), 1027-1039. [Link]