تهیّه و رواسازی نسخۀ فارسی ویدئو محرّک استاندارد برای اندازه‌گیری دقّت همدلانه در زوجین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد تمام گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/apsy.2023.230945.1465

چکیده

هدف: تهیّه و رواسازی نسخۀ فارسی ویدئومحرّک استاندارد برای اندازه‌گیری دقّت­ همدلانه در زوجین. روش: این مطالعه از نوع توصیفی و فرایند آن طی 4 مرحله انجام شد. در مرحلة نخست ضمن تهیّة فهرستی از فیلم‌های ایرانی که درون‌مایه‌ای خانوادگی و زناشویی داشتند، 50 برش کوتاه فیلم در بازه زمانی دو تا پنج دقیقه با محوریّت موضوعی صمیمیّت و تعارضات زناشویی انتخاب شدند. در مرحلة دوم، این 50 برش فیلم با مشارکت 1046 نفر، بر اساس میزان ارتباط، شدّت و دشواری غربال شدند و در نهایت پس از تحلیل پاسخ‌های شرکت‌کنندگان، 10 فیلمی که بیشترین ارتباط را با اهداف پژوهش داشتند انتخاب شدند. در مرحله سوم این 10 برش فیلم توسط هشت زوج‌درمانگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و احساسات و هیجانات زوج‌هایی که در این برش‌های کوتاه فیلم ایفای نقش کرده بودند، استخراج شدند. مرحله پایانی این مطالعه نیز با همکاری 644 نفر شرکت‌کننده به اعتباریابی احساسات و هیجانات استخراج شده، اختصاص یافت. تمامی شرکت‌کنندگان به شیوۀ نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. یافته‌ها: نتایج این مطالعه به صورت 10 ویدئو محرّک استاندارد در بازۀ زمانی دو تا پنج دقیقه با محوریّت موضوعی صمیمیّت و تعارضات زناشویی که از نظر سطح دشواری و شدّت در دو طبقه دشوار و آسان، شدید و خفیف قرار می‌گرفتند، برای ارزیابی توانمندی دقّت همدلانه در زوجین گزارش شدند. نتیجه‌گیری: یافته‌های این مطالعه در قالب فرهنگ وابسته بودن و آغاز خط پژوهشی نوین برای سنجش سازۀ همدلی در روابط زوجین مورد بحث قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development and Validation of The Persian Version of the Standard Stimulus Video to Measure Empathic Accuracy Between Couples

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ahmadi Majidi 1
  • Mohammad Ali Mazaheri, 2
  • Abbas Zabihzadeh, 3
1 M.A. in Clinical Psychology, Department of Psychology, Shahid Beheshti University
2 Professor, The Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
3 Assistant Professor, The Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Aim: Develop and validate the Persian version of the standardized stimulus video for measuring empathic accuracy between couples. Method: This study consisted of four steps. Firstly, a list of Iranian movies focusing on family and marital themes was compiled, from which 50 clips were selected. These clips ranged from two to five minutes in length and emphasized marital intimacy and conflicts. Secondly, these 50 clips were screened by 1046 participants, who assessed their relevance, intensity, and difficulty. Based on participant feedback, 10 clips that best aligned with the research objectives were chosen. Thirdly, eight couple therapists analyzed these 10 clips, extracting the emotions portrayed by the couples in each scene. Final stage involved validating the extracted emotions by collaborating with 644 participants.All participants were selected through convenience sampling.
Results: The study resulted in the creation of 10 standardized stimulus videos, ranging from two to five minutes in duration. These videos centered around the themes of marital intimacy and conflicts and were categorized into two groups: difficult and easy, severe and mild, based on their difficulty and intensity. These videos serve as tools for evaluating empathic accuracy between couples.Conclusion: The study's findings contribute to the understanding of empathy in couple relationships and pave the way for future research on the structure of empathy in these contexts. Additionally, it highlights the significance of cultural factors, such as dependency culture, and suggests the initiation of new lines of investigation in this area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development and Validation
  • Empathic accuracy
  • standard stimulus video
           
منابع انگلیسی