بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر که کاربردی از نوع توصیفی با روش همبستگی است با هدف تعیین میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری انجام شد. جامعة پژوهش 500 نفر از خلبانان و کمک خلبانان مسافربری کشور در سال 82 1381 بود که بین همة آنها آزمون تنیدگی کودرون 1، پرسشنامة سلامت و پرسشنامة جمعیت شناختی توزیع گردید، اما در نهایت 300 پرسشنامه بازگردانده GHQ)) عمومی و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج t شد. برای تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون پژوهش رابطه معکوس و معناداری را بین میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان، و رابطة معناداری را بین عوامل تنیدگیزای اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی با میزان تنیدگی خلبانان نشان داد.

کلیدواژه‌ها