اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه بر اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی دو روش بازسازی شناختی و آموزش کنترل توجه در اصلاح باورهای فراشناختی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان بود. نمونة پژوهش شامل 60 آزمودنی پسر پایة سوم راهنمایی نوشهر بود که از میان دانش آموزان مبتلا به اضطراب امت حان با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و یک گروه گواه تقسیم شدند . از پرسشنامة اضطراب امتحان اسپیل برگر، مصاحبة بالینی سازمان یافته و پرسشنامه فراشناخت برای جمع آوری داده ها استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس یک عاملی بر تفاضل نمره های پیش آزمون پس آزمون نشان داد که بین گروه های بازسازی شناختی، آموزش کنترل توجه و گواه در اضطراب امتحان و باورهای فراشناختی تفاوت معنی داری وجود دارد . نتایج چند مقایسه ای آزمون توکی نشان داد که روش بازسازی شناختی در مقایسه با آموزش کنترل توجه در کاهش اضطراب امتحان و اصلاح باورهای فراشناختی مؤثرتر است.

کلیدواژه‌ها