مقایسه سطوح نمادهای پارانویا، پرخاشگری، نیاز به قدرت و امنیت در نقاشی پسران 13- 15 ساله بزهکار و غیر بزهکار با آزمون ترسیم خانواده

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان است . جامعه آماری کلیة دانش آموزان پایة اول تا سوم دورة متوسطه شهر اصفهان و حجم نمونه این پژوهش برابر با 190 نفر دانش آموز دختر و پسر بود که از بیست مدرسه در سطح شهر اصفهان به شیوة تصادفی مرحله ای از بین دانش آموزان پنج ناحیه شهر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش مقیاس خود ناتوان سازی میگلی و پرسشنامه روانی کالیفرنیا بود . نتایج حاکی از آن بود که در پسران ویژگی های شخصیتی خودپذیری، اجتماعی شدن و حضور اجتماعی و در دختران خویشتن داری، اجتماعی شدن، احساس خوب بودن، کارائی ذهنی، تحمل، پیشرفت از طریق همنوایی، پیشرفت از طریق استقلال و اشتراک رابطه معناداری با خود ناتوان سازی دارد.

کلیدواژه‌ها