رابطه کمال گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه آزاد واحد آشتیان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین کمال گرایی و هوش هیجانی ورزشکاران مرد بو د. جامعه آماری کلیه ورزشکاران مرد شهرستان خرم آباد در سال 1386 بودند که با استفاده از نمونه گیر ی در دسترس 80 نفر از میان آن ها انتخاب شد ند و به پرسشنامه های هوش هیجانی مایر و کاراسو و سالووی ( 2000 ) و کمال گرایی اهواز ( 1378 )پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رابطه بین هوش هیجانی و مولفه های آن و کمال گرایی ورزشکاران مرد معنادار است . لذا به نظر می رسد بر اساس نتایج پژوهش حاضر دست اندرکاران ورزش کشور اعم از سیاستگذاران و برنامه ریزان ورزشی، معلمان و مربیان آموزشی بتوانند برنامه های آموزشی مناسبی را بر حسب نیاز و هدف ورزش به ویژه در سطح ملی پی ریزی و تدارک بینند

کلیدواژه‌ها