نقش نرم افزار آموزشی ریاضی دنیای تاتی در پیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی پایه اول مجتمع دخترانه شهید صیاد شیرازی تهران

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش تعیین تأثیر نرم افزارهای آموزشی" دنیای تاتی" در بیشرفت ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی بود . روش پژوهش شبه آزمایشی با اجرای پیش آزمون و پس آزمون، و جامعه آماری 63 دانش آموز پایه اول مجتمع آموزش ی دخترانه شهید صیاد شیرازی شهر تهران بود که به دلیل کنترل نسبی بعضی از متغیرها (نداشتن صرع، نداشتن رایانه در منزل و نداشتن مادر شاغل و با تحصیلات بالا) با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس به 55 نفر ، تقلیل یافت. از 6 کلاس پایه اول مجتمع مذکور سه کلاس (جلد 1 ) جلد 2، جلد 3 ) به عنوان گروه گواه و سه کلاس (جلد 1، جلد 2، جلد 3به عنوان گروه آزمایشی درنظر گرفته شد. برای سه گروه آزمایشی، نرم افزار ریاضی مذکور به مدت 4 ماه، هفته ای دو جلسه و هر جلسه چهل و پنج دقیقه به کار گرفته شد و برای سه گروه گواه این متغیر اعمال نگردید و مفاهیم ریاضی با همان روش سنتی به آن ها ارائه شد. یافته ها از طریق مقایسه نمرات میانگین های پیش آزمون و پس آزمون، با آزمون ناپارامتری ویلکاکسون برای دو گروه وابسته و آزمون یویِ مان - ویتنی، تحلیل و این نتیجه حاصل شد که نمرات ریاضیات پس آزمون هر سه گروه آزمایشی از دانش آموزان هرسه گروه گواه بیشتر است .نتیجه گیری : استفاده از نرم افزار ها و فناور ی روز می تواند در یادگیری بهتر کودکان کم توان ذهنی اثربخشی لازم را داشته باشد.

کلیدواژه‌ها