پایایی سنجی، اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن در اصفهان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش تعیین اعتبار، پایایی و هنجاریابی پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن (1981) بود. روش پژوهش از نوع تحلیل عاملی است. به منظور تعیین اعتبار 375 نفر، به منظور تعیین پایایی دو نمونه 40 و 50 نفری و به منظور هنجاریابی 1000 نفر از مردم شهر اصفهان با روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ایی انتخاب شدند. اعتبار سازه با استفاده از تحلیل عاملی سنجش شد. یافته ها نشان داد پرسشنامه فردگرایی اقتصادی در ایران دارای سه عامل انطباق سازمانی برای فرصت برابر، فشارهای درونی جامعه برای نگهداری فقر و اخلاق کاری است. ضریب پایایی همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای هر یک از عوامل این پرسشنامه به ترتیب: 380/0، 648/0، 573/0 و کل پرسشنامه 729/0 بود و پایایی بازآزمایی به ترتیب 432/0، 676/0، 584/0 و کل پرسشنامه 687/0 بود. در نهایت نمرات خام گروه نمونه 1000 نفری به نمره معیار Z و T و نمرات درصدی برای تعیین هنجاریابی پرسشنامه تبدیل شد. نتیجه گیری: پرسشنامه فردگرایی اقتصادی دارای پایایی و اعتبار سازه است. در موقعیت هایی که افراد قدرت انتخاب با توجه به مسائل اقتصادی شان را دارند، مثل انتخابات، پرسشنامه می تواند گرایش های اقتصادی فردی یا اجتماعی مردم را ارزیابی کند و بر اساس آن، سیاست هایی جهت جذب آراء اعمال شود.

کلیدواژه‌ها